Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-2006-12-01-1315
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1971-07-09-7
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.12.2006
KorttittelForskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører kun statsgrunn i Målselv kommune.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 770 km² .

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet november 2006. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å ta vare på et stort område med innlandsnatur med lite tekniske inngrep i den nordlige landsdelen, for å sikre en stor diversitet i økosystemer, et høyt biologisk mangfold og mange sjeldne arter, samt kulturminner. Det er særlig viktig å ta vare på variasjonsbredden av naturtyper i tilknytning til skog, myr og vassdrag.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring og ombygging av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av stein, mineraler og fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger og reindriftsanlegg. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet.
b)Vedlikehold av stier, bruer, klopper, skilt og liknende i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
1.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til:
a)Ombygging og mindre utvidelser av bygninger.
b)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Bygging av nye bruer og legging av klopper.
d)Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
e)Ombygging og oppsetting av nye gjerder.
f)Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i forbindelse med tradisjonelt husdyrhold, reindrift og offentlig oppsyn.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i 2.1 er ikke til hinder for:
a)Beite.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til privat bruk.
e)Reindriftens hogst av bjørk til brensel og for vedlikehold av reingjerder og annet reindriftsutstyr i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Hogst av bjørk til brensel til bygninger og faste bålplasser i nasjonalparken.

2.4 Regulering av beiting

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 Bestemmelsene i punkt 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt og fangst etter viltloven, unntatt i Havgavuobmi der all jakt og fangst er forbudt. Området med jaktforbud i Havgavuobmi har følgende grenser: I vest Divielva. I nord Julusjohka til utløpet av Julosjávri, videre bekken til Beassetjávri, derfra i rett linje over Bæsset til utløpet av Adajávri og derfra etter dette vassdraget til riksgrensen. I øst riksgrensen og i sør grensen for nasjonalparken fra riksrøys 283 A til Divielva.
b)Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:

Istandsetting og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Ut over dette vises det til forvaltningsplanen etter § 5.

5.3. Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i henhold til forvaltningsplan etter § 5.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
b)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
c)Motorferdsel for transport av syke eller skadde dyr. Kjøring kan først skje etter at det skadde/syke dyret er lokalisert og forvaltningsmyndigheten eller oppsynet er varslet.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvingskjøring for formål nevnt i punkt 6.2 a.
b)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for nødvendig transport til hytte, eller i tilknytning til tiltak tillatt etter § 3 punkt 1.2, punkt 1.3, punkt 2.3 og punkt 4.2.
c)Bruk av beltegående elgtrekk eller luftfartøy for uttransport av felt elg.
d)Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
e)Bruk av motorkjøretøy på barmark i nærmere avgrensa områder i forbindelse med reindrift.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser. For norske samer er det et vilkår at tillatelsen koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Avfall skal tas med ut av området.

7.2 Støy

Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1971 nr. 7 om fredning av Øvre Dividal nasjonalpark, Målselv kommune, Troms.