Forskrift om vern av Dividalen landskapsvernområde/Dieváidvuovddi suodjemeahcci med plante- og dyrelivsfredning, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-2006-12-01-1316
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forMålselv kommune, Troms.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort01.12.2006
KorttittelForskr om vern av Dividalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, § 13 og § 14, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører kun statsgrunn i Målselv kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 19 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet november 2006. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å ta vare på et egenartet dalføre med vassdragsnatur og skog. Furuskog og flommarksskog er viktige elementer i naturlandskapet. Området har særlig betydning som leveområde for sjeldne dyre- og plantearter knyttet til grusører, sandbanker og skogsområder.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger, anlegg og andre varige eller midlertidige innretninger, vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein, blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper og liknende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger, veger og andre anlegg. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. Vedlikehold skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet.
b)Vedlikehold av stier, bruer, klopper, skilt og liknende i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
1.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til:
a)Ombygging og mindre utvidelser av bygninger.
b)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Bygging av nye bruer og legging av klopper.
d)Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
e)Ombygging og oppsetting av nye gjerder.
f)Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i forbindelse med tradisjonelt husdyrhold, reindrift og offentlig oppsyn.
g)At det i tilknytning til eksisterende veg kan settes opp enkle bygg eller anlegg for lokalt reiseliv og turvirksomhet i henhold til forvaltningsplan etter § 5.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Plantelivet, herunder døde busker og trær, skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Beite

Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beiting som skader landskapets art og karakter. Dette gjelder ikke reinbeite.

2.3 Bestemmelsene i punkt 2.1 er ikke til hinder for:
a)Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning.
b)Hogst av bjørk til brensel til bygninger og faste bålplasser i landskapsvernområdet i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
c)Tradisjonell bruk av gamle utslåtter i henhold til forvaltningsplan etter § 5.

d) Reindriftens hogst av bjørk til brensel og for vedlikehold av reingjerder og annet reindriftsutstyr i henhold til forvaltningsplan etter § 5.

2.4 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av spesialemner og enkelttrær for småskalaproduksjon i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
b)Lokalbefolkningens hogst av bjørkeved til eget bruk i henhold til forvaltningsplan etter § 5. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt og fangst er tillatt etter viltloven.
3.2 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Ut over dette vises det til forvaltningsplan etter § 5.

4.3. Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på skogsbilvegen, eller på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i henhold til forvaltningsplan etter § 5.

4.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

4.5 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

4.6 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. 

5. Motorferdsel
5.1 Motorferdsel er forbudt på land og vatn.
5.2 Bestemmelsen i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a)Nødvendig motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
b)Motorferdsel på eksisterende skogsbilvei på sommerføre.
c)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører må medbringe skriftlig dokumentasjon eller avtale med oppdragsgiver.
d)Bruk av beltegående elgtrekk eller luftfartøy for uttransport av felt elg.
5.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvingskjøring for formål nevnt i punkt 5.2 a.
b)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for nødvendig transport til hytte, eller i tilknytning til tiltak tillatt etter § 3 punkt 1.2, punkt 1.3, punkt 2.3 og punkt 2.4.
c)Start og landing med luftfartøy i forbindelse med reindrift.
d)Bruk av motorkjøretøy på barmark i nærmere avgrensa områder i forbindelse med reindrift.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser. For norske samer er det et vilkår at tillatelsen koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

e)Motorisert transport av syke eller skadde dyr. Kjøring kan først skje etter at det skadde/syke dyret er lokalisert og forvaltningsmyndigheten eller oppsynet er varslet. 
6. Forurensning
6.1 Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Avfall skal tas med ut av området.
6.2 Unødig støy er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.