Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark, Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2006-12-08-1364
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse08.12.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forAlta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.12.2006
KorttittelForskrift om vern av Seiland nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 316,3 km², hvorav ca. 9,6 km² sjøareal. For sjøområder er sjøflate og bunn ut til laveste lavvann vernet.

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.: 

Alta kommune: 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11, 51/12, 51/13, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/27, 51/28, 51/29, 51/30, 51/31, 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/41, 51/42, 51/43, 51/44, 51/45, 51/46, 51/47, 51/47, 51/48, 51/49, 51/50, 51/51, 51/52, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 51/57, 51/58, 51/59, 51/60, 51/61, 51/62, 51/63, 51/64, 51/65, 51/66, 51/67, 51/68, 51/69, 51/70, 51/71, 51/72, 51/73, 51/74, 51/75, 51/76, 51/77, 51/78, 51/79, 51/80, 51/81, 51/81, 51/82, 51/83, 51/84, 51/85, 51/86, 51/87, 51/88, 51/89, 51/90, 51/91, 51/92, 51/93, 51/94, 51/95, 51/96, 51/97, 51/98, 51/99, 51/100, 51/101, 51/102, 51/103, 51/104, 51/105, 51/106, 51/107, 51/108, 51/109, 51/110, 51/111, 51/112, 51/113, 51/114, 51/115, 51/116, 51/117, 51/118, 51/119, 51/120, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 53/1, 54/1, 55/1 og 56/1. 

Hammerfest kommune: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9/1, 9/2, 9/10, 9/74, 10/1, 10/5 og 11/1. 

Kvalsund kommune: 10/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1 og 13/16.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet november 2006.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal oppmerkes i terrenget. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med nasjonalparken er å

-bevare et alpint kystlandskap med et egenartet og variert biologisk mangfold,
-sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen,
-bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster og
-verne om kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring og ombygging av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, veibygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, bryting av stein og mineraler, fjerning av større stein, blokker og fossiler, hogst, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)vedlikehold av stier, løyper, bruer og merker i henhold til forvaltningsplan etter § 5
b)vedlikehold av bygninger og andre innretninger
c)drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette.
1.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gi tillatelse til
a)ombygging av og utvidelse av bygninger,
b)gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade,
c)oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift, landbruk og oppsyn,
d)bygging av bruer og klopper,
e)oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til forvaltningsplan etter § 5,
f)etablering av nødvendige fortøyingsfeste for fiskeredskap, båter og havbruksanlegg, brygger og naust,
g)begrenset uttak av smykkestein på bestemte lokaliteter i henhold til forvaltningsplan etter § 5,
h)oppføring av åpne koier til bruk for allmennheten i forbindelse med tradisjonelt friluftsliv og
i)oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket,
j)etablering av akvakulturvirksomhet, uten fast bygningsmasse og uten synlige anlegg over sjøoverflata. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av vegetasjonen

Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i pkt. 2.1. er ikke til hinder for
a)bruk av området til beite,
b)bruk av tørre kvister til bål,
c)plukking av bær og matsopp og
d)plukking av vanlige planter til eget bruk.
2.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gi tillatelse til
a)uttak av trevirke for reparasjon av reingjerder eller sauegjerder og
b)uttak av trevirke til brensel for hytter i nasjonalparken.
2.4 Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, gyte- og yngleplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i ferskvann er forbudt.

3.2 Bestemmelsene i pkt. 3.1 er ikke til hinder for
a)jakt etter viltloven eller etter reindriftsrettens regler,
b)fiske etter lakse- og innlandsfiskloven eller etter reindriftsrettens regler,
c)fiske og fangst i sjøen etter saltvannsfiskeloven eller
d)havbeitevirksomhet uten synlige installasjoner over vann etter akvakulturloven. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. § 6. Utover dette vises det til forvaltningsplanen etter § 5.

5.3 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, legge om eller legge ned løyper og stier.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punktene 5.1-5.4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet eller ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- eller oppsynsvirksomhet, bekjemping av forurensning eller akutt fare for forurensning, eller gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 6. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og ferskvann, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for
a)motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet eller ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- eller oppsynsvirksomhet, eller gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 6,
b)bruk av beltekjøretøyer på vinterføre og på isbre i forbindelse med reindrift.
6.3 Forvaltningsmyndigheten, jf § 6, kan gi tillatelse til
a)øvelseskjøring på vinterføre for formål nevnt i punkt 6.2 a,
b)transport av varer inn til hytter på vinterføre,
c)transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, gjerder, klopper o.l. på vinterføre,
d)nødvendig bruk av terrengkjøretøyer på barmark i forbindelse med reindrift
e)nødvendig landing og lavtflyging med helikopter i forbindelse med reindrift
f)nødvendig lavtflyging for Forsvaret.

For reindriften og Forsvaret legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser. For reindriften skal dette koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Kalking av vatn og på land er forbudt.

7.2 Støy

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal være forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.