Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 1. Vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci, Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2006-12-08-1384
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse08.12.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBåtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.12.2006
KorttittelForskrift om Varangerhalvøya nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Båtsfjord kommune: 7/1, 8/1, 15/1, 16/1, 16/22, 16/32, 16/34, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 19/1, 20/1. 

Unjárga/Nesseby kommune: 12/1, 13/1 og 14/1. 

Vadsø kommune: 3/1, 4/1, 5/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15/1, 15/8, 16/1, 16/19, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1. 

Vardø kommune: 1/1, 1/4, 1/8, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 3/1, 3/28, 4/1, 5/1, 6/1, 11/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 og fester 1/1/69, 1/1/74 og 2/1/2.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 1804 km² . Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:110.000 datert Miljøverndepartementet desember 2006. På kartet er det avmerket en sone A hvor det gjelder særskilte bestemmelser.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i kommunene Båtsfjord, Unjárga/Nesseby, Vadsø og Vardø, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Varangerhalvøya nasjonalpark er å bevare et stort i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk pregete del av fastlands-Norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike samiske kulturminner.

I sone A er det avgrenset et særlig viktig myr- og våtmarksområde med stor vitenskapelig betydning som referanseområde og med egenart i form av mange småvann og myrdammer. Området gir leveområder for en rik og variert fauna av våtmarksfugl, også trua arter. Området er svært viktig for sædgås og dverggås.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling, henleggelse av masse, sprenging, boring, bryting av steiner, mineraler og fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
b)Vedlikehold av beiteanlegg, gjerder og lignende.
c)Vedlikehold av stier, bruer, skilt og lignende i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
1.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til:
a)Ombygging av og mindre tilbygg til bygninger.
b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
c)Bygging av bruer og legging av klopper i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
d)Oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
e)Oppsetting og ombygging av gjerder.
f)Nybygging eller ombygging av hytter til bruk for oppsyn med verneområdet og/eller allmennheten i tråd med forvaltningsplan etter § 5.
g)Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen, også døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i punkt 2.1 er ikke til hinder for:
a)Bruk av området til beite.
b)Plukking av bær og sanking av matsopp.
c)Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning.
d)Bruk av ris til snarefangst.
e)Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til privat bruk.
2.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gi tillatelse til:
a)Rydding av vegetasjon langs stier, rundt hytter og lignende.
b)Uttak av materialer til duodji (samisk husflid). 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, også hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i punkt 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt etter viltloven eller etter reindriftsrettens regler, med unntak av i sone A hvor jakt er forbudt fra og med 5. mai til og med 9. september.
b)Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven eller etter reindriftsrettens regler.

I sone A er slipp av hund forbudt fra og med 5. mai til og med 9. september. 

4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. Det er et vilkår for tillatelse at kulturminnemyndigheten har godkjent tiltaket. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon og kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Det vises til forvaltningsplanen etter § 5.

5.3 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel eller ferdselformer som kan være til skade for naturmiljøet.

5.4 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punktene 5.1, 5.2 og 5.3 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet eller ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- eller oppsynsvirksomhet, eller gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet eller ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern- eller oppsynsvirksomhet, eller gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 6.
b)Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
c)Bruk av snøscooter på lovlige snøscooterløyper i sone A fra Čoskajávri til Iŋggájeaggi og fra Øvre Flintelv til Oarddojávri til og med 4. mai.
d)Bruk av snøscooter på lovlig snøscooterløype fra Adamsdalen til Oarddojávri til og med 4. mai.
e)Bruk av snøscooter på lovlig snøscooterløype i Komagdalen til Antonvannet til og med 4. mai.
f)Uttransport av syke eller skadde husdyr og tamrein. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy medbringes inn i nasjonalparken. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet før kjøring finner sted.
g)Bruk av lett motorkjøretøy på barmark etter to eksisterende kjørespor i Nesseby kommune avmerket i forvaltningsplanen etter § 5. Bruken reguleres av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
6.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til:
a)Øvingskjøring for formål nevnt i punkt 6.2 a.
b)Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift i henhold til forvaltningsplan etter § 5.
c)Bruk av traktor eller annet lett motorkjøretøy på barmark i forbindelse med husdyrhold etter eksisterende kjørespor avmerket i forvaltningsplanen etter § 5.
d)Bruk av beltegående «elgtrekk» eller annet lett terrengkjøretøy eller luftfartøy til uttransport av elgslakt.
e)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold.
f)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer til hytter.
g)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l.
h)Nødvendig landing og lavtflyging i forbindelse med reindrift.
i)Nødvendig lavtflygning for forsvaret.

For reindriften og forsvaret legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser. For reindriften skal dette koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Støy

Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. Forvaltningsmyndigheten, jf § 7, kan stille krav til støydemping for strømgeneratorer o.l.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter verneforskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, skal opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.