Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 2. Fredning av Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-2006-12-08-1385
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse08.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.12.2006
KorttittelForskrift om Syltefjorddalen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Båtsfjord kommune: 8/1, 9/1, 9/6, 9/21, 9/23, 9/53, 9/70, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/4, 16/7, 16/10, 16/17, 16/24, 16/25, 16/27 og 16/41.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 19,0 km² . Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:110.000 datert Miljøverndepartementet desember 2006.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Båtsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt elvenært lauvskogsområde samt en sidedal med kalkrasmark med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Området har særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form av en frodig vier- og høgstaudeskog nær den arktiske skoggrensen, med en rekke arter som her har sin absolutte nordgrense eller ligger i utkanten av sitt utbredelsesområde. Reindalen har spesiell kalkvegetasjon med fastlands-Europas eneste kjente primærlokalitet for varangervalmue.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt. Varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) er fredet i medhold av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av truede arter.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som oppføring av bygninger, anlegg og faste eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- eller oppsynsøyemed, eller skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten, jf. § 9. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, jf. § 5 punkt 8.
2.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, jf. § 5 punkt 4.
3.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet
5.Nødvendig bruk av snøscooter på vinterføre i forbindelse med reindrift.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-3 er ikke til hinder for:

6.Vedlikehold av eksisterende anlegg.
7.Beite.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Jakt etter viltloven eller etter reindriftsrettens regler.
10.Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven eller etter reindriftsrettens regler.
11.Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning.
12.Bruk av ris til snarefangst.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 9, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindrift og aktiviteter nevnt i § 4 punkt 6.
2.Rydding av vegetasjon langs stier, under kraftlinjer og rundt hytter.
3.Uttak av materialer til duodji (samisk husflid).
4.Nødvendig motorisert ferdsel i tilknytning til aktiviteter nevnt i § 4, punkt 2.
5.Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller innunder § 4 punkt 4.
6.Fremføring av nye kraftlinjer
7.Uttransport av syke eller skadde husdyr.
8.Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 4 punkt 1.
§ 6.Ferdselsregulering

Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 9, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 9, kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.