Forskrift om verneplan for Varangerhalvøya. Vedlegg 3. Vern av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde/ Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2006-12-08-1386
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse08.12.2006
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forBåtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.12.2006
KorttittelPersfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Båtsfjord kommune: 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/9, 16/11, 16/13, 16/15, 16/16, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/23, 16/28, 16/29, 16/31, 16/37, 16/38, 16/39, 16/42, 16/43, 17/1, 17/2, 17/3, 17/7, 18/1, 18/59, 18/61, 18/63, 18/67, 18/69, 18/78, 18/80, 18/82, 18/85, 18/97, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/10, 19/11, 19/14. 

Vardø kommune: 14/1, 14/11, 15/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/4, 16/8, 16/19, 16/20, 16/21, 17/1, 17/2, 17/3.

Det samlede arealet er på ca. 246 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:110.000, datert Miljøverndepartementet desember 2006.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Båtsfjord og Vardø kommuner, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og arktisk preget natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som kjennetegner landskapet. Området har særegne geologiske formasjoner i steiltstående bergarter, og frodige dalbotner med forekomster av sjeldne plantearter som står i sterk kontrast til de nakne fjellplatåene. Den ville og særpregete næringskysten i nord er typisk for Øst-Finnmark, og står i skarp kontrast til det rolige, geologisk sett millioner av år gamle landskapet innover halvøya.

Landskapsvernområdet skal, sammen med Varangerhalvøya nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger og anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, bryting av steiner, mineraler og fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger og anlegg.
b)Vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer, klopper og løyper i henhold til forvaltningsplanen etter § 5.
c)Drift og vedlikehold av jordbruksarealer i Persfjorden. Retningslinjer for drift fastsettes i forvaltningsplanen etter § 5.
d)Anlegg av sanketrøer i Persfjorden.
e)Vedlikehold av eksisterende veger.
f)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
g)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
h)Bruk av eksisterende båtutsettingsplasser og lagring av båter på land i tilknytning til disse.
i)Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg.
1.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.
b)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Bygging av bruer, klopper og gjerder.
d)Oppføring av nødvendige bygninger og anlegg i forbindelse med landbruksvirksomhet.
e)Tilrettelegging langs fylkesveg 341 til Hamningberg.
f)Restaurering av Vesterelvas meandrerende utløp.
g)Utbedring og oppgradering av eksisterende veger.
h)Fortøyingsfester for fiskeredskaper og båter.
i)Eventuell veiutløsning mellom Sandfjorden og Syltefjorden.
j)Flytting, tilbygg og oppføring av nye anlegg for Kystverket.
k)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller innunder § 3 punkt 1.2 bokstav f eller g.
l)Fremføring av nye kraftlinjer.
m)Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot verneformålet.
n)Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn. 
2. Plantelivet
2.1. Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt. Varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) og finnmarkssvineblom (Senecio integrifolius) er fredet i medhold av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av truede arter.
2.2. Bestemmelsen i punkt 2.1 er ikke til hinder for:
a)Bruk av området til beite.
b)Plukking av bær og sanking av matsopp.
c)Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning.
d)Uttak av materialer til duodji (samisk husflid).
e)Bruk av ris til snarefangst.
f)Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til privat bruk. 
3. Dyrelivet
3.1. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2. Jakt etter viltloven, saltvannsfiskeloven eller etter reindriftsrettens regler er tillatt.
3.3 Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven, saltvannsfiskeloven eller etter reindriftsrettens regler er tillatt.
3.4 Havbeite uten synlige installasjoner over vann er tillatt etter akvakulturloven. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje varsomt og slik at det ikke skjer skade på vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2. Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. § 7. Det vises til forvaltningsplanen etter § 5.

4.3 Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på traseer eller i områder som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen etter § 5.
4.4 Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby ferdsel eller ferdselformer som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Bestemmelsen i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyn og forvaltningsoppgaver. 
5. Motorferdsel
5.1. Motorferdsel på barmark er forbudt, med unntak av motorferdsel hjemlet i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4, og bruk av åpen barmarksløype ved Vesterelva i Persfjorden.

På snødekt mark gjelder bestemmelsene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

5.2. Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til bruk av beltegående «elgtrekk» eller annet lett terrengkjøretøy til uttransport av elgslakt.
5.3. Forbudet i punkt 5.1 gjelder ikke motorferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyn og forvaltningsoppgaver. 
6. Forurensing
6.1 Forbud mot forurensing

Forsøpling og bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

6.2 Avfall

Avfall skal tas med ut av området.

6.3 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Det er ikke tillatt å bruke motor på modellfly o.l. Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan stille krav til støydemping for strømgeneratorer o.l.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.