Forskrift om landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2006-12-20-1658
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse20.12.2006
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-01-1442
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort11.01.2007
KorttittelForskrift om luftfartøy i utmark, Porsanger

Fastsatt av Porsanger kommunestyre 20. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 bokstav a.

§ 1.Landingssteder

På og ved Guollejávri/Fiskevann (i nedslagsfeltet til Luostejohka), Leaktojávri/Lektovann (i nedslagsfeltet til Stabburselva), Øvrevann ved Sgoganvarre (unntatt militært skytefelt) og på Nedrevann er det adgang til å foreta landing og start med luftfartøy.

§ 2.Formål

Landing og start med luftfartøy etter § 1 er bare tillatt i forbindelse med:

a.Øvelsesflyging
b.Transport av personer, bagasje og utstyr der dette ikke kan skje på alternative måter gjennom etablerte traseer.
§ 3.Unntak fra forskriften

Kommunen kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra reglene i forskriften. En slik dispensasjon kan bare gis for enkeltturer eller til enkelte formål. I vurderingen om slik dispensasjon skal gis, bør det tas hensyn til dyrelivet, naturmiljøet og friluftslivet i området. Det bør videre vektlegges om adgangen gjelder ervervsmessig luftfartsvirksomhet.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 20. desember 2006.

Fra samme tid oppheves forskrift 1. juli 1996 nr. 1442 om adgang til landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag, Porsanger kommune, Finnmark.