Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 2, Øverengmoen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-12-22-1623
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endretFOR-2010-03-26-1150
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om Øverengmoen naturreservat, Hemnes

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 1150.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 148/3, 148/10 og 148/11 i Hemnes kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 295 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000, datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2010. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 1150.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som kystgranskog og fredningen skal ta sikte på å bevare et større ravinesystem med gammel granskog og bl.a. forekomster av artene lungenever, trådragg, fossenever og gullprikklav.

§ 3.Fredningsbestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt utenom eksisterende skogsveier.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings-, oppsynsøyemed samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Bruk og vedlikehold av eksisterende adkomstvei til gården Øverengmoen, samt eksisterende traktorvei østover fra gården, jf. de traseer som fremgår av vernekartet.
4.Fremføring av drikkevannsledning fra vannkilde øst for reservatet og langs eksisterende traktorvei til bebyggelsen på gården Øverengmoen, jf. vernekartet.
5.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
6.Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde eller syke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet eller forvaltningsmyndighet, jf. § 8 før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

7.Sanking av bær og matsopp.
8.Jakt og fangst etter viltloven og reindriftsloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
9.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
10.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
11.Beiting.
12.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 12.
3.Motorferdsel i forbindelse med bruk og vedlikehold av adkomstvei og traktorvei, jf. § 4 nr. 3.
4.Nødvendig start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
5.Rydding av vegetasjon som vokser inn over og er til hinder for fremkommelighet langs adkomstveien til gården Øverengmoen, samt langs traktorveien østover fra gården.
6.Tiltak i forbindelse med forvaltning av jakt og fiske.
7.Avgrenset bruk av reservatet i forbindelse med arrangement som angitt i § 3 nr. 5.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser, som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.