Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 4, Sotnakkvatnet naturreservat, Nesset og Molde kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-12-22-1625
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
EndrerFOR-2005-09-02-974, FOR-1999-12-17-1441
Gjelder forNesset og Molde kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om Sotnakkvatnet naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Nesset kommune: 5/1, 5/2, 5/3, 5/9, 5/11, 13/2, 13/3, 13/5 og 13/6 og følgende gnr./bnr. i Molde kommune: 91/1 og 93/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 12.183 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 2006. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Nesset og Molde kommuner, i Møre og Romsdal fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter er et stort og variert furuskogområde med innslag av både myr og lauvskog av stor botanisk kvalitet. Deler av reservatet har få spor av inngrep og har preg av å være urskog. Her er vesentlige innslag av grov gammel furu, læger og annet dødt trevirke, men også bestander av grov osp og andre gamle og grove lauvtrær. Området er representativt for de fuktige, kystnære, litt høyereliggende og furuskogdominerte skogene i regionen.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel og hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde eller syke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet eller forvaltningsmyndighet, jf. § 8 før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Merking og vedlikehold av den eksisterende stien i Bordalen. Stien er vist på vernekartet.
10.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 5. nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Bruk av motorisert transport er tillatt såfremt det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5, nr. 1.
11.Vedlikehold av andre anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
b.uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.vedlikehold og fornyelse av energi og kraftanlegg som nevnt i § 4 nr. 10 a og c.
d.vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 11.
e.bruk av motorisert transport i forbindelse med forvaltning av fisk og vilt, jf. § 5 nr. 3.
f.bruk av motorisert transport i forbindelse med hogst og uttak av gran og platanlønn, jf. § 5 nr. 6.
g.bruk av motorisert transport i forbindelse med uttak av ved til hytter jf. § 5 nr. 5.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. nr. 1 e.
4.Vedlikehold av kulturminner.
5.Uttak av ved til hytter innenfor området.
6.Hogst og uttak av gran og platanlønn.
7.Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. september 2005 nr. 974 om Verneplan for skog, vedlegg 3, Sotådalen naturreservat i Molde kommune Møre og Romsdal og forskrift 17. desember 1999 nr. 1441 om freding av Barsteintjernet som naturreservat, Molde og Nesset kommunar, Møre og Romsdal.