Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 6, Flensmarka naturreservat, Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark.

DatoFOR-2006-12-22-1627
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om Flensmarka naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Røros kommune: 132/307. Engerdal kommune: 163/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 42.600 daa, hvorav ca. 37.100 daa i Røros kommune og ca. 5.500 daa i Engerdal kommune.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:60.000 datert Miljøverndepartementet desember 2006. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Røros kommune, i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et relativt urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er egenartet i form av sin størrelse og er representativt for de fattige furuskoger i regionen. Et stort innslag av blokkmark og de mange små vann og tjern er karakteristiske trekk ved området.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel og hest og kjerre og ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget og med hest.
3.Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark ved utøvelse av reindrift.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst etter viltloven og reindriftsloven, og fiske etter lov om lakse- og innlandsfiskloven.
6.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Beiting.
8.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
9.Vedlikehold av anlegg, løyper og stier som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
b.uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 9.
d.hogst av etablerte plantefelt, jf. nr. 3.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. Det er et vilkår for tillatelse at kulturminnemyndigheten har godkjent tiltaket.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
6.Oppkjøring av skiløyper med snøscooter.
7.Hogst av ved til eksisterende buer i reservatet.
8.Hogst av ved i forbindelse med reindrift i henhold til forvaltningsplan.
9.Transport av materiell, ved og utstyr med snøscooter til hytter og buer ved Flensjøen langs fast, kartfestet trasé.
10.Bruk av hest langs eksisterende stier.
11.Opplag av båt for Statskog og gårder med bruksretter.
12.Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
13.Merking av stier, løyper og gamle ferdselsårer.
14.Nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med utøvelse av reindrift.
15.Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift.
16.Uttak av materialer til duodji (samisk husflid).

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.