Forskrift om verneplan for skog, vedlegg 7, Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-12-22-1628
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om Kolknuten naturreservat, Kongsberg

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Kongsberg kommune: 116/1.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 6.566 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet desember 2006. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. For regulerte vann gjelder forskriften ved høyeste regulerte vannstand.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt betydning som en intakt naturskog med lommer av urskog, og er egenartet i form av sitt urørte preg.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bruk av sykkel eller hest utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltloven, og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
5.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
6.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
8.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
9.Regulering av vannstanden i Sleikebekkdammen.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
b.uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy.
c.vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 8.
d.merking, rydding, vedlikehold og preparering som nevnt i nr. 2.
e.tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. nr. 5.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier, samt preparering av løyper. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. nr. 1 d.
3.Omlegging av stier eller løyper, eller opprettelse av nye stier og løyper.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. nr. 1 e.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.