Forskrift om snøscooterløyper, Lyngen kommune, Troms.

DatoFOR-2007-01-09-36
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-2005-10-24-1248
Gjelder forLyngen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort18.01.2007
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Lyngen

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 9. januar 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

§ 1.Følgende faste løyper for snøscooter er opprettet: 

Båtnes - Straumen - Raudtindvatnet

Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia nordover før den svinger mot øst til Straumen/Reinbakken, og videre sørover før den går ned på sjøisen før Grasbergneset og fra sjøisen via Nordlenangsbotn til nordbredden av Raudtindvatnet (= nedre Rundtindvatnet). 

Båtnes - gnr./bnr. 112/45 i Sør-Lenangen

Snøscooterløypa starter fra Båtnes og følger lia sørover langs Sør-Lenangen, hovedsakelig i 60-100 meters høyde. Løypa stopper ved gnr./bnr. 112/45. 

Løype opp Vassdalen

Snøscooterløypa tar av fra Raudtindløypa 180 moh., går mot vest/nordvest til den møter Mellaelva, og følger Mellaelva oppover. Løypa passerer nordenden av nedre Vassdalsvatn og går sør for de øvre Vassdalsvatnan. Løypa går gjennom Vassdalsskardet, og ender sør for skardet, ca. 600 moh. 

Løype til Hamnes over Stakkemyra

Løypa tar av fra Raudtindløypas nordligste punkt, passerer vestsiden av Stakkemyra, for deretter å følge parallelt med hovedveien til den møter vegen som går ned til Hamnes. Fra Krysset går løypa over vegen og ned til havna på Hamnes. 

Svensby - Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet

Snøscooterløypa går langs Storåsvegen (skogsveg) fra fylkesveg 312 på Svensby til grensen mellom eiendommene 123/8 og 123/11 øst for Storåsen. Derfra ca. 100 meter østover langs grenseveg, videre ca. 400 meter nordover langs myr til eiendommen 123/7, krysser Trollvasselva østover, derfra ca. 500 meter nordover langs myr, krysser Trollvasselva over til elvas vestside og ender på eiendommen 121/2, i en avstand av ca. 200 meter fra Jægervatnet leirskole.

Sidegreina starter ved snuplassen på Storåsvegen, ca. 2 km fra fylkesveg 312. Derfra går løypa østover til Trollvasselvas utløp fra Trollvatnet. 

Nord-Lenangen - Vákkas

Løypa starter fra Raudtindløypa ved Vassdalselva i Nordlenangsbotn, følger vest for Botnelva til Nedrevatnet, Øvrevatnet og til endepunkt øst for høyde 293 i botn av dalen. 

Storsteinnes til eksisterende løype vest for Trollvatnet

Løypa starter ved avkjøringen til tomt 91/11 på Storsteinnes. Den vil knyttes sammen med eksisterende skuterløype, som har startpunkt ved parkeringsplassen til Gamslett bygdemuseum. Sammenknytningen til eksisterende løype vil være på myra vest for Trollvatnet. 

Lyngseidet - Rottenvikvatn

Løypa starter bak Lyngenhallen, går opp bak kirkegården, vest for alpinbakken og følger eksisterende skogsbilveg opp til Eidenasen, derfra over Langvatn og til Rottenvikvatn. Løypa stopper ved den sørligste enden av Rottenvikvatn.

§ 2.Løypene tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai. Løypa fra Båtnes forbi Straumen kan også brukes til og med 4. mai, men ved usikre isforhold stenges løypa tidligere. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen av løypene.
§ 3.Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon.

Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare, annen akutt fare eller av andre forhold. Kommunen er ansvarlig for stenging av løypa i perioder av hensyn til reindrifta.

§ 4.All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte er løypa stengt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 24. oktober 2005 nr. 1248 om snøscooterløyper, Lyngen kommune, Troms.