Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2007-02-15-186
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse15.02.2007
Sist endret
EndrerFOR-1988-11-02-948
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort22.02.2007
Rettet06.03.2007, § 6.
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Tydal

Fastsatt av Tydal kommunestyre 15. februar 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Forbud mot bruk av motorfartøy

Det er ikke tillatt med bruk av fartøy med motor på innsjøer og vassdrag i Tydal kommune (jamfør motorferdsellovens § 4 3. ledd siste setning).

§ 2.Ferdsel med motorfartøy på innsjø

Det er likevel tillatt med bruk av fartøy med motor på følgende innsjøer (jamfør lovens § 4 og § 5 b):

a)Esand/Nesjøen
b)Stugusjøen
c)Vessingsjøen
d)Ramsjøen
e)Grønsjøen for bruksberettigede.

Begrunnelsen for å tillate fartøy med motor på Ramsjøen og Grønsjøen (som er under 2 km² ) er at det er vanskelig å drive garnfiske under dårlige værforhold uten motor på båten.

Motorstørrelsen er begrenset til en motorkraft til og med 15 HK.

§ 3.El-motor

For alle vatn i Tydal er det etter § 5 b i motorferdselloven tillatt å bruke el-motor på bakgrunn av at motoren ikke lager støy.

§ 4.Luftfartøy

Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag kan bare finne sted etter tillatelse i henhold til lovens § 6.

§ 5.Dispensasjon

Søknad om tillatelse etter lovens § 6 og søknad om dispensasjon fra denne forskrift behandles og avgjøres av kommunen.

§ 6.Straffeansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre disse forskrifter kan i henhold til lov om motorferdsel § 12 straffes med bøter.

Forskriften gjøres gjeldende fra og med 15. februar 2007. Fra samme tid oppheves forskrift 2. november 1988 nr. 948 for bruk av luftfartøy og motorfartøy, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.