Forskrift om tilgjenge til jakt etter elg, hjort og rådyr, Øystre Slidre kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-04-26-489
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2007
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forØystre Slidre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort10.05.2007
KorttittelForskrift om storviltjakt, Øystre Slidre

Kapitteloversikt:

Fastsett av Øystre Slidre kommunestyre 26. april 2007 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er tilgjenge til jakt etter elg, hjort og rådyr i Øystre Slidre kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyver er som vist i tabellen:

Heile/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Areal aust for grensa til statsallmenningen6000300003000
Resten av kommunen4000100001500

III

Denne forskrifta trer i kraft same dato den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Frå same tid opphevast det som gjeld Øystre Slidre i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner, Oppland.