Forskrift om fredning av Bergen radio senderstasjon, Rundemanen, gnr. 168 bnr. 3, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2007-05-30-561
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort31.05.2007
KorttittelForskr om fredning av Bergen radio senderstasjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 30. mai 2007 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12.

I. Lovgrunnlag

Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12, fredes Bergen radio senderstasjon på Rundemanen, gnr. 168 bnr. 3, Bergen kommune.

II. Omfang

Fredningen omfatter følgende byggverk:

1.Senderbygning
2.Maskinhus

Fredningen omfatter eksteriører, interiører og maskinutstyr i bygningene, samt mastefundamenter, bardunfester og grunnmurer etter tidligere bygninger.

Fredningen omfatter bygninger som eies av staten v/Forsvarsdepartementet - Forsvarsbygg.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen, Forsvarsbygg og Norsk telemuseum.

III. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre bevaring av et kulturminne knyttet til telekommunikasjonens historie i Norge, og som viser den historiske utviklingen av telekommunikasjon og den sosiale og økonomiske betydningen dette har hatt.

IV. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre bygningene.
3.Bygningene skal vedlikeholdes slik at de ikke forfaller. Vedlikeholdsarbeider skal utføres på en slik måte at den kulturhistoriske verdien ikke forringes. Ved vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal samme type materialer benyttes. Det må søkes om dispensasjon ved eventuell endring i materialbruk.

V. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VII, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

VI. Forvaltningsplan

I tillegg til fredningsbestemmelsene kan Norsk telemuseum utarbeide en forvaltningsplan for byggverkene med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Byantikvaren i Bergen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger, rette myndighet etter denne forskrift.

VIII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

IX. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.