Forskrift om fredning av restaurantsal Hamar stasjon, gnr. 1 bnr. 2345, Hamar kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-05-30-562
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse30.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamar kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12,
Kunngjort31.05.2007
KorttittelForskr om fredning av Hamar jernbanerestaurant

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 30. mai 2007 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12.

I. Omfang

Restaurantsalen i restaurantbygningen på Hamar stasjon, Strandgata 2, gnr. 1 bnr. 2345, Hamar kommune, fredes. Fredningen omfatter interiøret i restaurantsalen, med bildeutsmykning (oljemalerier).

For å unngå at interiøret uheldig påvirkes av eventuelle fasademessige faktorer, vil fredningen også innbefatte eksteriørdetaljer; herunder ytre vinduer til restaurantsalen og dører til restaurantsalen.

Fredningen omfatter byggverk som eies av staten v/ROM eiendom AS som eiendomsforvalter.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunen, kommunen, Jernbaneverket, NSB og ROM eiendom AS.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre bevaring av et nasjonalt fredningsverdig kulturminne knyttet til jernbanens historie i Norge.

I restaurantsalen i jernbanerestauranten på Hamar stasjon er det integrasjonen av arkitektur og bildeutsmykning i et interiør inspirert av teaterarkitektur, som gjør rommet unikt og bevaringsverdig i nasjonal sammenheng. Fredningen skal sikre disse arkitektoniske og estetiske kvalitetene.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive rommet eller deler av rommet.
2.Det er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre rommets karakter og dekor, herunder vinduer og dører i fasaden som er knyttet til dette rommet.
3.Rommet skal vedlikeholdes slik at det ikke skjer forfall. Vedlikeholdsarbeider skal utføres på en slik måte at den kulturhistoriske verdien ikke forringes. Ved vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal samme type materialer benyttes. Det må søkes om dispensasjon ved eventuell endring i materialbruk.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VII, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

I tillegg til fredningsbestemmelsene, kan ROM eiendom AS utarbeide en forvaltningsplan for byggverkene med presisering av fredningsformålet og nærmere retningslinjer for forvaltning/vedlikehold. Denne planen skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger, rette myndighet etter denne forskrift.

VII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

VIII. Brudd på bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.