Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 9. Fredning av Langfjorddalen/Laggu naturreservat, Gamvik og Lebesby kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2007-06-29-796
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forGamvik og Lebesby kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om Langfjorddalen/Laggu naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Gamvik kommune: 17/1 og 18/1,

Lebesby kommune: 25/1 og 25/19.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 27 966 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:55 000 datert Miljøverndepartementet juni 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gamvik og Lebesby kommuner, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt løvskogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Spesielle kvaliteter er storvokst vierskog og nordlige utforminger av rik bjørkeskog med fravær av varmekrevende arter. Området har vitenskapelig betydning som regionalt typeområde for storvokst vierskog.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting, såing eller innføring av nye plantearter er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, ambulanse-, brannvern- og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for formål som nevnt må ha særskilt tillatelse.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Bruk av området til beite.
3.Bruk av tørre kvister og greiner til kaffebål.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
7.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 5 nr. 3.
b)Nødvendig istandsetting av kraftlinjer ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 5 nr. 3.
8.Rydding av vegetasjon for å holde etablerte stier åpne.
9.Tynning av skog i en inntil 10 m bred sone rundt lovlig oppsatte hytter. Rydding av flater skal begrenses.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet før kjøring finner sted.
11.Uttak av materialer til duodji (samisk husflid).

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

12.Bruk av snøskuter langs godkjent snøskuterløype. Det er ikke tillatt å kjøre ut fra løypa i reservatet.
13.Nødvendig bruk av snøskuter i forbindelse med reindrift.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Vedhogst av bjørk til eget bruk og til leirplasser.
2.Bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og merking av stier.
3.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering av eksisterende energi- og kraftanlegg.
4.Nødvendig motorisert transport av materialer til vedlikehold på bygninger og anlegg på vinterføre.
5.Nødvendig motorferdsel på vinterføre til hytter i området.
6.Nødvendig motorisert uttransport av ved på vinterføre.
7.Nødvendig motorisert ferdsel på barmark i forbindelse med reindrift.
8.Nødvendig motorisert uttransport av felt elg.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvelseskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
10.Oppgradering eller fornyelse av kraftlinjer som ikke faller inn under § 4 nr. 7.
11.Fremføring av nye kraftlinjer som ikke strider mot verneformålet.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel og forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.