Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Oslo og Akershus.

DatoFOR-2007-06-29-802
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§17-1
Kunngjort03.07.2007
KorttittelRikspolitisk bestemmelse om Markagrense

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å fastlegge en midlertidig markagrense i påvente av endelig grense med hjemmel i framtidig markalov. Hensikten er å ivareta nasjonale og regionale natur- og friluftsinteresser i Marka ved å beskytte arealene innenfor bestemmelsenes virkeområde mot bygge- og anleggstiltak mv. som vil kunne redusere ferdselsmuligheter og opplevelseskvaliteter, og som ikke er ledd i landbruksnæring. Det langsiktige målet er å oppnå en forutsigbar og bærekraftig forvaltning av Marka.

§ 2.Virkeområde

Virkeområdet omfatter arealer innenfor markagrensen, slik det går fram av plankart til kommuneplanens arealdel i denne listen:

KommunePlankart vedtatt datoPlanperiode
Asker12.06.20072007-2020
Bærum04.06.20032002-2020
Enebakk11.10.19991999-2010
Gjerdrum05.03.20032002-2014
Hobøl19.06.20022002-2013
Hole07.04.20032003-2014
Jevnaker26.03.20032003-2013
Lier25.06.20022002-2013
Lunner24.11.20052005-2016
Lørenskog09.05.20072007-2030
Nannestad09.12.20022002-2013
Nittedal30.10.20002001-2012
Oppegård28.03.20072007-2019
Oslo11
Ringerike26.06.20032003-2015
Rælingen18.04.20072006-2017
Røyken28.06.20012001-2015
Skedsmo11.10.20062006-2017
Ski16.06.20042004-2014
1Kart over Oslo kommunes markagrense, datert Plan- og bygningsetaten 23. april 2007.
§ 3.Midlertidige forbud mot tiltak

Uten fylkesmannens samtykke er det i virkeområdet etter § 2 forbudt å sette i verk tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 86a, § 86b og § 93.

§ 4.Unntak

Forbudet gjelder ikke for:

1.Tiltak som er nødvendige i forbindelse med landbruksnæring.
2.Tiltak som er i samsvar med reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel som blir vedtatt etter at denne rikspolitiske bestemmelse har trådt i kraft, jf. § 6.
§ 5.Myndighet og saksbehandling

Denne rikspolitiske bestemmelsen forvaltes av Miljøverndepartementet. I medhold av § 13 i plan- og bygningsloven gis fylkesmannen myndighet til å avgjøre om samtykke etter § 3 i denne bestemmelse skal gis. Søknad om tiltak som er avhengig av samtykke etter § 3 i denne rikspolitiske bestemmelsen skal sendes kommunen. Kommunen skal vurdere søknaden i forhold til denne rikspolitiske bestemmelsen og deretter sende saken, sammen med sin uttalelse, til fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

§ 6.Ikrafttredelse, varighet og virkning

Denne rikspolitiske bestemmelsen trer i kraft straks, og gjelder inntil lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) har trådt i kraft.

Bestemmelsen gjelder foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner med rettsvirkning. Den skal legges til grunn for nye slike planer, og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelser. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser etter plan- og bygningsloven kan ikke gis i strid med bestemmelsen.

Forbudet gjelder ikke i tilfeller der lovlig byggetillatelse eller rammetillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt ved ikrafttredelsestidspunktet.