Atferdsregler for Langøyene, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2007-07-09-1079
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse09.07.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort27.09.2007   kl. 14.15
KorttittelAtferdsregler for Langøyene, Nesodden

Fastsatt av Nesodden kommunestyre 14. juni 2007. Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9. juli 2007 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15 annet ledd. 

1. Formål

Atferdsreglene skal bedre grunnlaget for en god forvaltning av friluftslivsområdene, og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge skader på naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode sanitære forhold slik at alle kan føle seg velkomne i områdene. Langøyene er vår felles eiendom hvor alle har rett til å ferdes. 

2. Virkeområde og ikrafttredelse

Atferdsreglene regulerer ferdselen på Langøyene i Nesodden kommune. Atferdsreglene trer i kraft straks. 

3. Atferd generelt

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for andre eller skader på områdets natur. Områdene skal holdes ryddige og forlates i god stand, slik som man selv - og andre - ønsker å finne dem.

Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. Regler og bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt og det stedlige oppsyns nærmere veiledning. Enhver plikter å følge oppsynets anvisninger.

Oslo kommune, Friluftsetaten bestemmer til enhver tid hvem som er det stedlige oppsyn. 

4. Avfall og søppel

Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte. Det stedlige oppsyn kan fjerne gjenstander som forsøpler. 

5. Bruk av åpen ild

Bruk av åpen ild er forbudt. Bruk av grill tillates. Ved bruk av grill skal det vises særlig varsomhet, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. 

6. Telting og overnatting

Oppsetting av og opphold i mindre, bærbare telt er tillatt inntil to døgn om gangen på samme område. Ved telting utover to dager må det innhentes tillatelse fra Oslo kommune, Friluftsetaten eller det stedlige oppsyn. Telting er tillatt på anviste steder som vist på kart.

Ved oppsetting av flere telt i samme område må det minst være en avstand på tre meter mellom teltene av hensyn til brannsikkerhet.

Det er ikke tillatt å sette opp innretninger som virker privatiserende eller på annet vis kan stenge andre ute. Stoler, bord og lignende må pakkes sammen og lagres så nært teltet som mulig når de ikke er i bruk.

Telt kan ikke stå ubebodd mer enn syv netter.

Det stedlige oppsyn kan fjerne telt og teltutstyr som forsøpler, forstyrrer eller stenger andre ute.

Enhver som oppholder seg på Langøyene skal bidra til nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

7. Dispensasjon

Oslo kommune, Friluftsetaten kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra atferdsreglene. 

8. Overtredelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse atferdsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39. 

lf-20070709-1079-01-01.gif 

Utfyllende merknader til atferdsreglene: 

Avfall og søppel (punkt 4):

Det stedlige oppsyn kan kaste hensatte gjenstander som åpenbart er avfall. Gjenstander som gjør at området virker forsøplet eller fremstår som uryddig, kan fjernes og vil bli oppbevart i en kort periode på egnet sted. Eier er ansvarlig for å hente gjenstander som er fjernet på denne måten. 

Bruk av åpen ild (punkt 5)

Nesodden kommune har vedtatt egen forskrift av 18. mai 2006 om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Telting og overnatting (punkt 6):

Med begrepet «mindre, bærbare telt» menes turtelt som er vanlig i bruk utenom campingplasser, maks størrelse 18 m² . Ved bruk av flere telt må ikke samlet overdekt areal overstige 18 m² for hver gruppe. Det er fastsatt to-døgns-regel i tråd med friluftslovens bestemmelser. Tillatelse til telting utover dette vil bli gitt så lenge det er plass og den som søker ikke har overtrådt denne forskriften. For øvrig vil tillatelse bli gitt etter det stedlige oppsyns vurdering i henhold til formålet i denne forskriften. 

Overtredelse (punkt 9):

Det stedlige oppsyn har myndighet til å håndheve atferdsreglene i denne forskriften. Øvrig myndighet etter friluftsloven tilligger Nesodden kommune. Oppsynet vil ha myndighet til å bortvise personer som overtrer reglene. Ansvaret etter friluftslovens § 39 innebærer at det kan idømmes bøter.