Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Verneplan Vardøhus festning, Vardø kommune, Finnmark.

DatoFOR-2007-07-25-935
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse25.07.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forVardø kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om fredning av Vardøhus festning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 25. juli 2007 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter Vardøhus festning med garnisonsområdet og forterreng, Krutthuset i Engelsvika og gammene «Hygga» og «Trygga» i Gambukta på Reinøya. Fredningen omfatter hele anlegget med bygninger, porter, festningsmurer, voller, plasser, veier og grøntanlegg. Anlegget og avgrensning av fredningsområdene er vist på vedlagt kart. 

Omfang av fredningen for bygninger og anlegg:

Inventarnr. i tabellen henviser til inventarnr. i Verneplan for Vardøhus, Forsvarsbygg 2002.

Inv. nr.NavnByggeårOmfang fredningGnr./bnr.GABnr.
0001Portbygningen1812/1851Eksteriør/interiør20/299192286182
0002Corps de guardee. 1814, f. 1838Eksteriør/interiør20/299192286190
0003Kommandantbolig1734?Eksteriør/interiør20/299192281814
0005Bombehusetca. 1854Eksteriør/interiør20/299192281806
0006Krutthuset1735Eksteriør/interiør20/299192281792
0007Ladetøyhuset1813/1854Eksteriør/interiør20/299192281784
0008Magasinet1738Eksteriør/interiør20/299192281768
0009Slaveriet1745/1812Eksteriør/interiør20/299192286174
0010Brønnhuset1738Eksteriør/interiør20/299192281776
0014Krutthuset i Engelsvika1807-1814?Eksteriør/interiør20/127192281458
0015Ekserserhuset1905-1906Eksteriør/interiør20/299192286166
0017Vognhuset1869Eksteriør/interiør20/299192295785
0018Materialhuset1866Eksteriør/interiør20/299192286158
0019Sersjantboligen1893/1899Eksteriør/interiør20/299192286131
0020Kystvernbrakka1811Eksteriør/interiør20/299192286123
0024Gamme Reinøya, «Trygga»før 1874Eksteriør/interiør18/3192283310
0025Gamme Reinøya, «Hygga»1896Eksteriør/interiør18/3192283302
1001Festningsporten1734-38/1811Eksteriør/interiør20/299192286182
1002Festningsmuren1734-38Hele, inkl. apriller, vollgang, brystvern, forstøtningsmurer, utvendig vollgrav, kontreskarp, glacis20/299

For bygninger gjelder fredningen både hovedelementer og detaljer som planløsning, konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling, vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. For festningsmurer, grøntområder, forterreng og øvrige anlegg gjelder fredningen både hovedelementer og detaljer som utforming, konstruksjon og materialbruk, forstøtningsmurer, gjerder, trapper, belegning, beplantning, vegetasjon, belysning og monumenter. Opplistingen av hvilke elementer som omfattes av fredningen er ikke fullstendig. 

Følgende objekter innenfor fredningsområdet er unntatt fra fredningen:

Inv.nr.NavnGABnr.
27Bolig - vestre del192286107
27Bolig - østre del192296455
28Bolig - vestre del192296471
28Bolig - østre del192286093
52Bolig - vestre del192286115
52Bolig - østre del192296463

For øvrig vises det til Verneplan Vardøhus for nærmere beskrivelse og kartfesting av de enkelte inventarnumre og festningsmiljøet.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare Vardøhus som befestningsanlegg for Forsvaret. Vardøhus er i nasjonal sammenheng et enestående anlegg med en vesentlig historisk betydning. Festningen har sikkert belagt sammenhengende historie tilbake til omkring år 1300. Den nåværende bastionfestningen sto ferdig i 1738 og har hatt en sentral rolle i norsk suverenitetshevdelse i nordområdene og forsvar av Finnmark. Vardøhus har vært sentral drivkraft for grunnleggelsen av Vardø by, Finnmarks første. De fredete kulturminnene skal vise den militærhistoriske og arkitekturhistoriske utviklingen fra byggingen av Vardøhus festning i 1736-38 og frem til i dag.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger og deres innbyrdes sammenheng. Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte bygninger og anlegg slik de er beskrevet i Verneplan for Vardøhus. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i anleggenes oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og ev. dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. Fredningen av installasjoner og utstyr skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive anleggene eller bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om anleggene, bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på anleggene eller bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset anleggenes og bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet.

Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht. kulturminneloven § 15a første ledd, jf. forskriftens pkt. IV.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Forvaltningsplan skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltning av fredningsforskrifte er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 

lf-20070725-0935-01-01.gif 

lf-20070725-0935-02-01.gif