Forskrift om opning av jakt etter hjort, Fedje kommune, Hordaland

DatoFOR-2007-09-03-1040
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse03.09.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forFedje kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.09.2007   kl. 14.50
KorttittelForskrift om opning av hjortejakt, Fedje

Kapitteloversikt:

Fastsett av Rådmannen i Fedje kommune 3. september 2007 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det vert opna for jakt etter hjort i Fedje kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve er 250 daa teljande areal.

III

Denne forskrifta tek til å gjelda straks.