Forskrift om ridning i Oslo kommunes skoger, Oslo

DatoFOR-2007-10-12-1241
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse15.11.2007
Sist endret
EndrerFOR-1973-08-30
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§2
Kunngjort15.11.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om ridning i Oslo kommunes skoger

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 20. juni 2007 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 2 og Oslo kommunes grunneierkompetanse. Stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. oktober 2007 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 2.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder ridning i Oslo kommunes skoger i Oslo kommune. Oslo kommunes skoger i Oslo kommune er vist på kartet som er vedlegg til forskriften.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å begrense konflikten og sjenansen som ridning kan medføre for andre brukergrupper. Formålet er også å konsentrere slitasjen på naturgrunnlaget som ridning medfører til spesielt anviste traseer.

§ 3.Forbud mot ridning

Ridning er forbudt med følgende unntak:

a.I spesielt anviste traseer i barmarksperioden.
b.I spesielt anviste traseer i vinterperioden.
c.På grusede skogsbilveier i barmarksperioden og på brøytede skogsbilveier i vinterperioden.

Ridning tillates uansett ikke mellom kl. 11.00 og 15.00 på søn- og helligdager.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Fra samme tidspunkt oppheves bestemmelser om ridning, kanefart mv. i Oslo kommunes skoger, fastsatt av Oslo bystyre 30. august 1973. 

lf-20071012-1241-01-01.gif