Forskrift om endret jakttid for elg og hjort fra 1. november 2007 til og med 31. mars 2012 i deler av Kongsberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud

DatoFOR-2007-10-26-1191
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse26.10.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg og Øvre Eiker kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, FOR-2007-02-01-112-§3
Kunngjort01.11.2007   kl. 13.55
KorttittelForskrift om jakttid for elg og hjort

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 26. oktober 2007 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og forskrift 1. februar 2007 nr. 112 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 § 3, punkt 1 a.

§ 1.Endret jakttid

Jakttida for elg og hjort utvides fra og med 1. november til og med 30. november innen Eikern/Lågen Elgregion i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.

Fra og med jaktsesongen 1. april 2008 til og med jaktsesongen 31. mars 2012 innføres felles startdato for elgjakt 5. oktober innen Eikern/Lågen Elgregion i Kongsberg og Øvre Eiker kommuner.

§ 2.Vilkår

Fylkesmannen kan oppheve eller endre forskriften dersom utvidet jakttid medfører særlige ulemper for andre brukere av utmarka, eller om forutsetningene for endret jakttid blir endret.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 26. oktober 2007.