Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Øvermoen naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2007-11-02-1216
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse02.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.11.2007   kl. 14.45
KorttittelForskrift om Øvermoen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 2. november 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 44/7 og 43/9 i Grong kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 260 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000 datert Miljøverndepartementet oktober 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som kystgranskog og fredningen tar sikte på å bevare et ravineområde med et skogmiljø som er gunstig for denne skogtypen og med bl.a. forekomster av flere trua og sårbare arter.

Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av nye veier, drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleir, idrettsarrangement og andre større arrangement er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av området.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Bruk og vedlikehold av eksisterende veier som er avmerket på vernekartet, innenfor eksisterende standard jf. forskrift om veier til landbruksformål, samt bruk av eksisterende veier i forbindelse med eiendommens næringsvirksomhet.
4.Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet, jf. § 8, om mulig før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

6.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
7.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
8.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
9.Sanking av bær og matsopp.
10.Beiting.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Rydding av vegetasjon som er til hinder for ferdsel på eksisterende veier som er avmerket på vernekartet.
2.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold til godkjent plan, jf. § 7.
3.Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 2.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.