Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 4. Høydalmoan naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-11-02-1217
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse02.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.11.2007   kl. 14.45
KorttittelForskrift om Høydalmoan naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 2. november 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/7, 29/1, 29/3 og 29/4 i Åfjord kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1 718 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet oktober 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Åfjord kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som kystgranskog og fredningen tar sikte på å bevare et ravinesystem og flere lokaliteter med kystgranskog med forekomster av flere trua og sårbare arter.

Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Fredningsbestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av nye veier, drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av området.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt utenom eksisterende skogsveier og godkjente ridetraseer.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående motorisert beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
4.Bruk og vedlikehold av eksisterende skogsbilvei med tilhørende lunningsplasser, oppstillings- og parkeringsplasser, jf. avmerking på vernekartet.
5.Bruk og vedlikehold av traktorveier for drift av bakenforliggende skogområder, ved jakt og ved miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, jf. traseer som er avmerket på vernekartet.
6.I tråd med kulturhistorisk tradisjon for området Masterholet, et spredt uttak av enkelttrær på eiendommen gnr./bnr. 29/3 som emnevirke til båtmaster og lignende i et omfang som over tid tilsvarer årlig uttak av inntil halve skogtilveksten på fredningstidspunktet. Uttak skal skje i samsvar med godkjent plan jf. § 7. Uttak skal meldes forvaltningsmyndigheten.
7.Uttransport av emnevirke som nevnt i nr. 6 med traktor eller beltekjøretøy på snødekt mark på eksisterende kjøretrasé jf. vernekartet.
8.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet, jf. § 8, om mulig før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

9.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
10.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
11.Vedlikehold av eksisterende jakttårn samt oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
12.Sanking av bær og matsopp.
13.Beiting.
14.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
15.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold til godkjent plan, jf. § 7.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 2.
3.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
4.Rydding av fiskesti til og langs Norddalselva.
5.Rydding og merking av setersti fra Høydalmoan over Høydalsheia til Leikseteren.
6.Rydding av vegetasjon utover det som er nevnt i § 4.
7.Oppsetting av gapahuk og informasjonstavle for reservatet ved seterområdet på Høydalmoan.
8.Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
9.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
10.Oppkjøring av skiløyper etter årsplan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
11.Enkel utbedring av kjøretraseen til Masterholet, jf. vernekartet, for å unngå terrengskader ved transport. Tiltaket skal meldes til og godkjennes av forvaltningsmyndigheten.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. Grunneierne skal gis mulighet til aktivt å delta med utformingen av disse.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.