Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 5. Juveruddalen naturreservat, Nore og Uvdal kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-11-02-1218
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse02.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort08.11.2007   kl. 14.45
KorttittelForskrift om Juveruddalen naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 2. november 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 168/1, 168/2, 168/3, 168/9, 169/1, 169/3 og 169/4 i Nore og Uvdal kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 1 253 daa.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000 datert Miljøverndepartementet oktober 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Nore og Uvdal kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området er spesielt verdifullt på grunn av stor økologisk variasjon med en bekkekløftgradient fra frodig gråor-heggeskog til fattig fjellgranskog og forekomst av flere rødlistede arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning utenom eksisterende traktorveger, er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst etter viltloven.
4.Beiting.
5.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Vedlikehold av hytta Juverud og traktorveier som er avmerket på vernekartet, som ikke medfører endret bruk eller funksjon.
7.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

8.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
9.Nødvendig kjøring for transport av felt storvilt på eksisterende traktorveier avmerket på vernekartet.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av traktorveiene som er avmerket på vernekartet.
11.Nødvendig motorferdsel for transport av materiale for vedlikehold, ved og utstyr til hyttene Juverud, Rugset og Bergesetseter. I barmarksesongen må kjøringen kun foregå på eksisterende traktorveier avmerket på vernekartet.
12.Motorisert ferdsel på eksisterende traktorveier som er avmerket på vernekartet, i forbindelse med drift av bakenforliggende skog.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet, jf. § 8, om mulig før uttransport finner sted.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
3.Uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 4 nr. 8.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for forvaltning av området.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.