Forskrift om snøskuterløyper, Skjervøy kommune, Troms

DatoFOR-2007-11-26-1339
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse26.11.2007
Sist endret
EndrerFOR-1994-02-25-4284, FOR-2002-02-05-140
Gjelder forSkjervøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort06.12.2007   kl. 15.30
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Skjervøy

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 26. november 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

§ 1.Følgende faste løyper for snøskuter er opprettet: 

Årviksand - Øvre Laksevatn

Fra Årviksand/Årvikdalen via kraftverksveg, opp Ytre Svarttinddalen. I skardet sør for Langvatnet og videre i sørøstlig retning over Laksevatn til nordbredden av Øvre Laksevatn.

Denne løypa tillates brukt fra og med 1. februar til og med 15. april. Merkingen settes opp umiddelbart før 1. februar, og tas ned innen 16. april, dato inkludert. Skjervøy kommune bekjentgjør åpning av løypa. 

Løypa på Uløya

Løypa på Uløya går fra eiendommen Bergli der den følger en gammel kjørevei opp Skarbakken. Derfra følger den kraftlinja til Krangelhaugen, hvor den svinger mot nord, med avstikker mot Oksevann. Videre går den ned mot Storvikdalen på øversiden av bebyggelsen og ender ca. 250 m SSØ for Berlevika. 

Løypa Grunnfjordbotn - Grunnfjordvatn

Løypa går fra Grunnfjordbotn i Arnøyhamn, ved utløpet av Grunnfjordelva. Løypa følger Grunnfjorddalen, løypa stopper ved et punkt vest for Grunnfjordvatn med koordinater i UTM-sone 34: UTM-Ø 48701400, UMT-N 777840800.

§ 2.Løypa på Uløya og løypa Grunnfjordbotn - Grunnfjordvatn tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai. Nedtaking av merkestikker skal være avsluttet innen sluttdato. Skjervøy kommune har ansvar for å bekjentgjøre åpning når kommune har godkjent merking. Likeledes har kommunen ansvar for å bekjentgjøre eventuell stenging av løypa. Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare, annen akutt fare eller av andre forhold (lite snø, åpne elver, ising og lignende). Kommunen er ansvarlig for stenging av løypa i perioder av hensyn til reindrifta. Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging ved skredfare eller annen akutt fare.

Det må utpekes en kommunal tjenestemann som har ansvar for dette.

§ 3.Motorferdselen skal foregå etter merka løype. Maksimal løypebredde i åpent lende er 15 meter på hver side av merkestikkene. Parkering skjer umiddelbart utenfor løypa. Det er ikke tillatt å kjøre vekk fra løypa for å raste, fiske, telte e.l.
§ 4.Merking av løype skjer etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon. All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte er løypa stengt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 25. februar 1994 nr. 4284 om snøscooterløype, Skjervøy kommune, Troms, og forskrift 5. februar 2002 nr. 140 om snøscooterløype, Skjervøy kommune, Troms.