Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 1. Fredning av Linnesstranda naturreservat, Lier kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-12-14-1515
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endretFOR-2010-08-16-1295
EndrerFOR-1985-06-28-1352
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Linnesstranda naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 16 aug 2010 nr. 1295.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Lier kommune: 19/6, 19/9, 19/14, 112/1, 112/2, 112/6, 112/12, 112/16, 112/28, 112/66, 112/67, 113/1 og 113/42.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 593 daa, hvorav ca. 173 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:6 000, datert Direktoratet for naturforvaltning august 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Lier kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 16 aug 2010 nr. 1295.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et særegent våtmarksområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Linnesstranda er botanisk egenartet med et frodig preg og innslag av verneverdig sumpskog. Området utgjør en viktig fuglebiotop og har særlig betydning for trekkende våtmarksfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt. Bruk av modellbåter og modellfly er forbudt.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
4.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine arter i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Vedlikehold av Kyststien med eksisterende merking.

Bestemmelsen i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

7.Bruk av eksisterende båtplasser og notfeste.
8.Bruk av motorbåt i forbindelse med yrkesfiske.
9.Forsvarets nødvendige lavtflyging.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.Nr. 3.
b.Nr. 6.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til anlegg for Kystverket.
4.Vedlikehold av eksisterende båtfester.
5.Ny merking av Kyststien.
6.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer når tiltaket ikke strider mot formålet med fredningen.
7.Hogst av trær for å redusere ulemper for tilstøtende landbruksarealer.
8.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. juni 1985 nr. 1352 om fredning for Linnesstranda naturreservat, Lier kommune, Buskerud.