Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 2. Fredning av Slemmestadåsen - Morberg naturreservat, Røyken kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-12-14-1516
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endretFOR-2015-02-19-149
Endrer
Gjelder forRøyken kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Slemmestadåsen Morberg naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 19 feb 2015 nr. 149.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Røyken kommune: 38/162, 38/402, 38/470, 38/588, 41/1, 41/5 41/6, 41/9, 41/10, 41/23, 41/42, 41/43, 41/51, 41/72 og 41/73.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 179 daa, der alt er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7 500, datert Miljødirektoratet, februar 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Røyken kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 feb 2015 nr. 149.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et egenartet område med sitt biologiske mangfold i form av spesielle naturtyper og plantearter. Området har særskilt høy verneverdi på grunn av store forekomster av planteartene ertevikke og flueblom. Alm-lindeskogen har et stort potensial for verneverdige sopparter. Generelt er området artsrikt, spesielt innen tørke- og varmetålende arter og kalkkrevende arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
6.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt utenfor avsatte plasser.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Bruk av eksisterende båtplasser og notfeste.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltloven og fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Vedlikehold av Kyststien og andre viktige turstier med eksisterende merking.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

7.Bruk av beltegående «elgtrekk» til uttransport av felt elg og hjort.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 3.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til anlegg for Kystverket.
4.Ny merking av Kyststien og andre viktige turstier.
5.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av trær og kratt som er til sjenanse på fritids- og boligeiendommer når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
6.Tilrettelegging av faste bål- og grillplasser.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 19 feb 2015 nr. 149.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.