Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 7. Fredning av Langsetdammen dyrefredningsområde, Hurum kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-12-14-1521
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Langsetdammen dyrefredningsområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 9 og § 14, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Dyrefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Hurum kommune: 1/2, 1/377, 1/40, 1/430 og 1/434.

Dyrefredningsområdet dekker et areal på ca. 9 daa.

Grensene for dyrefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:1000, datert Miljøverndepartementet november 2007. De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Hurum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med dyrefredningsområdet er å bevare en forekomst av storsalamander og småsalamander og de to dyreartenes livsmiljø.

§ 3.Vernebestemmelser

For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon som er viktig for livsmiljøet for storsalamander og småsalamander er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Storsalamander og småsalamander er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe livsmiljøet til storsalamander og småsalamander, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet.
6.Bruk av området til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Bruk av dammen til vanning, når dette ikke medfører at dammen tørrlegges.
3.Nedtapping av dammen, når dette foretas i perioden 15. oktober-31. desember.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel ved brøyting av skøytebane på islagt dam.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Vedlikehold og merking av stier og løyper.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.