Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Vedlegg 9. Fredning av Sandbukta - Østnestangen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud

DatoFOR-2007-12-14-1523
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om Sandbukta Østnestangen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Hurum kommune: 35/3, 35/4 og 35/127.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 473 daa, der alt er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:8000, datert Miljøverndepartementet november 2007. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Hurum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med stor variasjon i vegetasjonstyper og spesielle naturtyper. Deler av området har særskilt vitenskapelig betydning ved å ha fra høy til meget høy entomologisk verneverdi. Området er egenartet med en naturlig sonering fra åpent hav og velutviklede sandstrender til skog med innslag av naturskog, sumpskog og edellauvskog.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
6.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill utenfor avsatte plasser er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Bruk av eksisterende båtplasser og notfeste.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt og fangst etter viltloven og fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Vedlikehold av Kyststien og andre viktige stier med eksisterende merking.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:

8.Bruk av beltegående «elgtrekk» til uttransport av felt elg og hjort.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter:
a.§ 4 nr. 6 når vedlikeholdet gjelder hytter.
b.Nr. 3.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg og tilbygg til anlegg for Kystverket.
4.Ny merking av Kyststien og andre viktige turstier.
5.Hogst av ved til bruk for hyttene i reservatet.
6.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av trær og kratt som er til sjenanse på fritids- og boligeiendommer når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
7.Større arrangementer i tilknytning til undervisning ved skolen.
8.Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.