Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 1. Torjusheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2007-12-21-1630
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-13-1557
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Torjusheia naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 67/1,2,4,5,6,7,9,12, 71/22,26,28,73,98, 72/11,24 i Søgne kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1877 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000, datert Miljøverndepartementet desember 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Søgne kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er godt utviklet, rikt og variert. Området er representativt for kystnær skog på middels til høy bonitet i Sørlandets eikeskogsregion.

§ 3.Fredningsbestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

Planting eller såing er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvingskjøring krever særskilt tillatelse.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst etter viltloven.
4.Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
5.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1 og aktiviteter nevnt i § 4 nr. 3 og nr. 6 samt § 5 nr. 3 og nr. 6.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Hogst av etablerte plantefelt.
4.Vedlikehold av eksisterende grøfteløp.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
6.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 1557 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 45, fredning av Torjusheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.