Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 9. Slåseterlia naturreservat, Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland

DatoFOR-2007-12-21-1638
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer og Lillehammer kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Slåseterlia naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det fredete området berører gnr./bnr. 155/1 i Øyer kommune og gnr./bnr. 184/1 i Lillehammer kommune.

Reservatet dekker et totalareal på ca. 1660 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet desember 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Øyer kommune, i Lillehammer kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt skogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt betydning som en velutviklet gammel fjellgranskog med et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter samt forekomster av urskognær granskog. Området er representativt for humid fjellgranskog i regionen.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende traktorveger.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av området.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, rednings-, ambulanse- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Utfrakt av tømmer med motorisert framkomstmiddel fra områder som ligger utenfor reservatet på de berørte eiendommene gnr./bnr. 155/1 og 184/1, gjennom reservatet på frosset og snødekt mark og på traseer bestemt av forvaltningsmyndigheten.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet eller forvaltningsmyndigheten, jf. § 8, før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3 er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt og fangst etter viltloven.
7.Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
8.Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og for uttransport og tilsyn av husdyr.
9.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet.
10.Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
-Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn som nevnt i § 4 nr. 2.
-Etablering av nye stier og løyper, jf. nr. 3.
-Hogst av etablerte plantefelt, jf. nr. 5.
-Oppsetting av gjerder som nevnt i nr. 8.
-Etablering av saltplasser for husdyr som nevnt i nr. 9.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Etablering av nye stier og løyper.
4.Bruk av prepareringsmaskin for oppkjøring av skiløyper.
5.Hogst av etablerte plantefelt.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
7.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
8.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
9.Etablering av saltplasser for husdyr.
10.Utfrakt av tømmer med motorisert framkomstmiddel fra områder som ligger utenfor reservatet på de berørte eiendommene gnr./bnr. 155/1 og 184/1, gjennom reservatet på barmark og på traseer bestemt av forvaltningsmyndigheten.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.