Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 11. Murudalen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-12-21-1640
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjugn kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Murudalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 24/3 og 37/6 i Bjugn kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1460 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet desember 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Bjugn kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som kystgranskog. Fredningen tar sikte på å bevare en skogdal med kystgranskog med rik lavflora, forekomster av lågurtgranskog på kalkrik mark, rik skogsmark med bl.a. hassel og hvor vindfelling er en viktig dynamisk faktor.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg eller varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av nye veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av området.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt elg og hjort med lett motorisert terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det syke/skadde dyret er lokalisert. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet, jf. § 8, før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
5.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
6.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
2.Uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 2.
3.Vegetasjonsrydding, merking og oppkjøring av eksisterende skiløype nord og øst i området med beltekjøretøy, samt andre tilretteleggingstiltak for kanalisering av allmenn ferdsel.
4.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold til godkjent plan jf. § 7.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
6.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Bruk av snøscooter i forbindelse med henting av rein som er kommet utenfor reinbeitedistriktets grenser, med sikte på å gjenopprette en lovlig tilstand ved at reinen bringes tilbake til reinbeitedistriktet.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. Grunneierne skal gis mulighet til aktivt å delta i utformingen av disse.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.