Forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 12. Strengivatnet naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland

DatoFOR-2007-12-21-1641
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-22-1622
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Strengivatnet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 146/1, 146/14 og 161/1,2,4 i Brønnøy kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2249 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 500, datert Miljøverndepartementet desember 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Brønnøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området karakteriseres som boreal kystgranskog og fredningen tar sikte på å bevare et større område med gammel og ung granskog, og bl.a. forekomster av granfiltlav, og en rekke andre rødlistede lavarter.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Fredningsbestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt utenom eksisterende skogsveier.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, rednings-, og oppsynsøyemed samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

2.Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift
4.Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøring kan først skje etter at det skadde/sjuke dyret er lokalisert. Kjøretøy som brukes skal være skånsomme mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet eller forvaltningsmyndighet, jf. § 8 før uttransport finner sted.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt og fangst etter viltloven og reindriftsloven og fiske etter lov om lakse- og innlandsfiskloven.
7.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
8.Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt.
9.Beiting.
10.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelsen med:
a.øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. l
b.hogst av etablerte plantefelt, jf. nr. 4.
c.vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10
2.Nødvendig start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
3.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende skogsveier, stier og løyper.
4.Regulering, tynning og hogst av etablerte plantefelt.
5.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
6.Avgrenset bruk av reservatet i forbindelse med arrangement som angitt i § 3, nr. 5.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2006 nr. 1622 om verneplan for skog, vedlegg 1, Strengivatnet naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland.