Forskrift om fredning av del av fjellanlegget med interiør, Holmenkollen leir (gnr. 33/bnr. 1664), Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-02-04-203
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse04.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort06.03.2008   kl. 14.20
KorttittelForskrift om fredning av Holmenkollen leir

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 4. februar 2008 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter en del av fjellanlegget med interiør, nærmere bestemt operasjonsrommet/den operative «hjernen» som går over to etasjer med tilstøtende rom på begge plan, se vedlagte plantegning. Alle innvendige strukturer, veggfaste installasjoner, kart, gjenværende teknisk utstyr samt spesialtilpassede møbler inngår i fredningen.

II. Formål

Formålet med fredningen er å sikre bevaring av et viktig nasjonalt kulturminne knyttet til Forsvarets historie i Norge.

Holmenkollen leir le bygget under siste krig for Det tyske Luftforsvaret, ble senere første NATO-hovedkvarter i Norge og etter det hovedkvarter for Forsvarskommando Sør-Norge.

Fredningen skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene knyttet til operasjonsrommene. Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser dersom disse vurderes å ha selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen skal videre sikre anleggets utforming slik at dets opprinnelige funksjon er tydelig. Både strukturen i oppbygging samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes. Formålet med fredningen er å bevare opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, spesialtilpassede møbler samt gjenværende tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser anleggets funksjon.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive rommene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om eller på annen måte endre interiørenes karakter og dekor. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset interiørenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht kulturminneloven § 15a første ledd jf. forskriftenes pkt. IV.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Forvaltningsplan skal være godkjent av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltning av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VIII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks. 

lf-20080204-0203-01-01.gif