Forskrift om fredning av Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat, vedlegg 1, Vardø kommune, Finnmark

DatoFOR-2008-03-14-238
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse14.03.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1983-11-04-1632
Gjelder forVardø kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.03.2008   kl. 13.50
KorttittelForskr. om Barvikmyran og Blodskytodden naturres.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Vardø kommune: 11/2, 11/4, 11/6, 11/7, 11/8, 11/11, 12/31, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 14/9, 14/10, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/18, 14/19, 14/20, samt statsgrunn 11/1, 12/1, 13/1 og 14/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 26,5 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50 000 datert Miljøverndepartementet mars 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Vardø kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt myr- og kystområde med landformer og biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Området har særskilt vitenskapelig betydning ved å omfatte:

1.Et stort, nordøstlig myrkompleks med bakkemyrer og tuejordsområder (Barvikmyran).
2.Et område med fint utformete strandvoller og andre avsetninger som viser landhevingen etter siste istid.
3.En kyststripe med landformer som viser havets erosjon i lagdelte bergarter.
4.Et viktig hekke- og rasteområde for fugl med hovedvekt på våtmarksfugl.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder hiområder, reirplasser og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i tidsrommet fra og med 15. mai til og med 30. september.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av parkering av campingvogner, brakker o.l, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler.

Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorferdsel utenfor veg er forbudt.
5.Ferdsel er forbudt i et område på Grøhøgdmyra i perioden fra og med 15. mai til og med 31. juli. Området er nærmere avgrenset på vernekartet og skal merkes i terrenget.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvingskjøring for slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Motorferdsel på snødekt mark etter motorferdselloven.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3, er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltlovens bestemmelser utenfor perioden 15. mai til og med 30. september.
5.Fellefangst av mink.
6.Fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.
7.Beiting.
8.Bruk, vedlikehold og utbedring av eksisterende veg.
9.Bruk, vedlikehold og utbedring av eksisterende og godkjente hytter.
10.
a)Drift, vedlikehold og utbedring av kraftlinjer. Vedlikehold av kraftlinjer skal gjøres utenfor perioden 15. mai til og med 31. juli. Bruk av motorisert transport på barmark krever særskilt tillatelse, jf. § 5.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til fredningsformålet. Bruk av motorisert transport på barmark krever særskilt tillatelse, jf. § 5.
11.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.

Bestemmelsene i § 3 nr. 2 og 5 er ikke til hinder for:

12.Nødvendig bruk av skytevåpen og ferdsel til fots i området med ferdselsforbud ved tilfeller av syke og skadde beitedyr.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorisert transport på barmark i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 10 bokstavene a og c.
2.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 10 bokstav c.
3.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 3.
§ 6.Ferdsel

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten utpeker, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. november 1983 nr. 1632 om fredning for Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat, Vardø kommune, Finnmark fylke.