Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2008-03-17-295
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse17.03.2008
Sist endretFOR-2016-07-11-922
EndrerFOR-2007-09-26-1298
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1989-07-28-749
Kunngjort27.03.2008   kl. 15.20
KorttittelForskrift om motorkjøring på barmark, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 17. mars 2008 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark. Endret ved forskrift 11 juli 2016 nr. 922.

§ 1.Bruk av motorkjøretøy med maksimal egenvekt inntil 800 kg er tillatt på godkjente barmarksløyper i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking i Porsanger kommune. Traktorer tillates benyttet av registrerte næringsutøvere i forbindelse med egen næringsutøvelse. 0 Endret ved forskrift 11 juli 2016 nr. 922.
§ 2.Løypa er åpen når den er merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen starter, går og slutter, og kommunen den enkelte sesong har kunngjort at løypa er åpen. Kommunen eller den kommunen skriftlig bemyndiger, kan inspisere, skilte og merke løypa tidligst fra og med 24. juni hvert år.
§ 3.Løypene kan åpnes tidligst 1. juli og er åpne inntil de kunngjøres stengt eller marka er snødekt. Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt.
§ 4.Bruk av kjettinger tillates ikke i forbindelse med barmarkskjøring.
§ 5.Stenging av løypene grunnet værforhold eller lignende kan gjøres av kommunen eller Fylkesmannen. Vedtak om stenging av kommunen skal straks sendes Fylkesmannen til orientering.
§ 6.Bruk av motorkjøretøy i henhold til bestemmelsene over kan skje langs følgende kjørespor: 

Løype 1: Skoganvarre - Stabbursdalsvann - kommunegrensa mot Alta 

Løype 2: Indre Brenna - Stuorra Áilegasjávri 

Løype 3: Brenna - Moksajávri 

Løype 4: Ytre Kjæs - Kjæsvann 

Løype 5: Liŋkoaivi - Børselva 

Løype 6: Gåradakvann - Skáiddejávri, nordøst 

Løype 7: Ytre Igeldas - Skáiddejávri, nordøst 

Løype 8: Ytre Igeldas - Čoalbmejávri 

Løype 9: Časkil - Suoidnejávri

§ 7.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. september 2007 nr. 1298 for barmarksløyper, Porsanger kommune, Finnmark.