Forskrift om minsteareal for tildeling av hjort på Otterøya, Namsos kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2008-04-07-328
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse07.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2002-03-22-314-§5, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort10.04.2008   kl. 13.25
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Otterøya

Hjemmel: Fastsatt av Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal region 7. april 2008 med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. 

Det er fastsatt følgende forskrift for minsteareal for tildeling av hjort på Otterøya i Namsos kommune: 

1.Minsteareal: 500 dekar.
2.Minsteareal for hjort på Otterøya vedtatt av Namsos kommune 13. juni 20031 oppheves.
3.Denne forskrift trer i kraft straks.
1Kunngjort som endringsforskrift nr. 703 i Norsk Lovtidend avd. II 2003 nr. 3.