Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-04-11-349
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1917-07-06, FOR-1968-08-23-3
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.04.2008   kl. 13.00
KorttittelForskrift om Sylan landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, § 13 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 166,8 km² . Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:80 000, datert Miljøverndepartementet februar 2008.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tydal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Sylan landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet, og med Sylmassivet som et sentralt høgfjellsområde omgitt av store myr- og skogområder. Det er også et formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet.

Videre er det et formål å verne en variert vegetasjon, med spesielt store og sammenhengende myrlandskap. Myrvegetasjonen varierer fra fattig til ekstremrik myr, og de truete myrtyper rik og intermediær skog-/krattbevokst myr, ekstremrik fastmattemyr og palsmyr har høy verdi. Sylan har også varierte skogssamfunn med spesiell verdi knyttet til kontinuitetsskog, høgtliggende skogbestander av gran og en svært variert fjellvegetasjon med innslag av rike og truete vegetasjonstyper, blant annet rike våtsnøleier.

Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som veibygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, henstilling av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper og lignende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a.Vedlikehold av bygninger og andre anlegg. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
b.Vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
c.Vedlikehold av sanketrøer og gjerder, samt oppsetting av midlertidige gjerder i reindrifta.
d.Vedlikehold av eksisterende traktorveg til Storerikvollen og driftsveg langs kraftlinja fra Sankåvika til riksgrensen, i samsvar med forvaltningsplanen.
e.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
f.Nødvendig istandsetting av energianlegg ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
g.Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
h.Opprettholdelse av landbruksaktiviteter innenfor rammen av verneformålet.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a.Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.
b.Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c.Bygging av bruer og legging av klopper.
d.Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
e.Oppføring av nye bygninger og anlegg som er nødvendige for jordbruk, husdyrhold og reindrift.
f.Oppsetting av enkle kaianlegg for båtrute på Esandsjøen/Nesjøen.
g.Tilsynsbu/sikringsbu for Thomas Angells Stiftelser, tilsynsbu for Aune sameie og fiskebu for Sjursgården vestre.
h.Oppgradering som ikke faller inn under punkt 1.2 b.
i.Riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter.
j.Oppgradering/fornying av kraftledninger som ikke faller inn under punkt 1.2 g.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1. Beskyttelse av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt.

Følgende vegetasjonstyper er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak som er tillatt etter § 3 og § 4:

-kulturbetinga engvegetasjon som flekkmure-sauesvingeleng, soleiehoveng og skogstorkenebb-ballblomeng
-rik og intermediær skog-/krattbevokst myr i høyereliggende strøk og ekstremrikmyr i høyereliggende strøk
-palsmyr
-rike våtsnøleier
-vegetasjon på ultrabasisk og tungmetallrik mark.
2.2. Beite

Beite er tillatt.

2.3. Hogst av ved

Hogst av ved til eget bruk etter retningslinjer gitt i forvaltningsplanen er tillatt. Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning er tillatt.

I en sone langs bilveien/traktorveien fra Sankåvika til Storerikvollen kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til hogst av ved i henhold til avgrensning og retningslinjer i forvaltningsplan ut over det som er nevnt i første ledd. Det skal benyttes lukkede hogstformer. 

3. Dyrelivet
3.1. Jakt og fangst er tillatt etter viltloven og reindriftsloven.
3.2. Fiske og fangst er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven og reindriftsloven. 
4. Ferdsel
4.1. Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2. Organisert ferdsel

Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Ut over dette vises det til forvaltningsplanen.

Telting utover en uke på samme sted krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder ikke vanlige vandretelt eller bruk av lavvo i reindriftsnæring.

4.3. Sykling, bruk av hundespann og organisert bruk av hest

Sykling, kjøring med hundespann på barmark og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen.

4.4. Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

4.5. Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

4.6. Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

5. Motorferdsel
5.1. Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.

5.2. Bestemmelsen i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a.Motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
b.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort.
c.Motorferdsel på bilveg fra Sankåvika til bom før Storerikvollen for rettighetshavere i området i forbindelse med nødvendig transport av varer og utstyr og transport som er nødvendig i forbindelse med drift av turistanlegg.
d.Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
e.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med snømålinger.
f.Transport av syke/skadde dyr. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formålet medbringes inn i naturreservatet. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet i forkant.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a.Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i punkt 5.2 a.
b.Motorferdsel i forbindelse med husdyrhold.
c.Bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
d.Bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. Det kan gis flerårige tillatelser. Det er et vilkår at tillatelsen koordineres med, og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.
e.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter, buer og setre.
f.Transport som er nødvendig i forbindelse med drift av turistanlegg.
g.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper og lignende.
h.Bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
i.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i punkt 1.2 e, 1.2 g og 1.3.j.
j.Motorferdsel i forbindelse med vedhogst i samsvar med forvaltningsplan.
k.Reindriftsforvaltningens bruk av lett kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for kontroll og vedlikehold av reindriftas grensegjerde mellom Sverige og Norge. 
6. Forurensning
6.1. Forbud mot forurensing

Forurensing og forsøpling, samt utendørs lagring av materialer, gjerdeutstyr og lignende er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

6.2. Støy

Unødvendig støy skal unngås.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juli 1917 om botanisk fredning av eiendommene Nedalen gnr. 189, bnr. 3 og gnr. 190 bnr. 6 og del av Østby gnr. 180 bnr. 1 i Tydal kommune, Sør-Trøndelag, og forskrift 23. august 1968 nr. 3 om unntak fra botanisk fredning, Nedalen, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.