Forskrift om fredning av Sankkjølen naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-04-11-350
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort17.04.2008   kl. 13.00
KorttittelForskrift om Sankkjølen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3 og 182/1 i Tydal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 24,2 km² .

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:80 000, datert Miljøverndepartementet februar 2008.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart skal oppbevares i Tydal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort og intakt kjølområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Kombinasjonen av store sammenhengende myrområder med stor botanisk variasjon gir Sankkjølen høg botanisk verdi. Området er viktig for en rekke våtmarksfugler, og det er rike kvartærgeologiske avsetninger i området. Sankkjølen er urørt av større tekniske inngrep og har særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting eller såing er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket omfatter ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-3 er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fangst etter viltloven og reindriftsloven, unntatt jakt på ender, vadefugl og måker.
4.Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfiskloven og reindriftsloven.
5.Beiting.
6.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
8.Vedlikehold av eksisterende merkede turløyper.

Bestemmelsene i § 3 punkt 1-4 er ikke til hinder for:

9.Nødvendig bruk av beltegående kjøretøy på vinterføre i reindrifta.
10.Transport av syke/skadde dyr. Dyret må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formålet medbringes inn i naturreservatet. Kjøretøy som brukes skal være skånsomt mot markoverflaten og kulturminnene. Det skal gis melding til oppsynet i forkant.
11.Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, for uttransport av felt elg og hjort.
§ 5.Unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold av hytter, klopper og lignende som er i bruk på fredningstidspunktet.
2.Barmarkskjøring i reindrift. Det kan gis flerårige tillatelser. Det er et vilkår at tillatelsen koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.
3.Bruk av helikopter i reindrift.
4.Vedhogst til eksisterende tilsynsbu i området.
5.Rydding av vegetasjon ved eksisterende bu og langs mye brukte stier.
6.Oppsetting av skilt og merking av nye stier.
7.Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter, buer og setrer.
§ 6.Regulering av ferdsel

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Skjøtsel/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.