Forskrift om opning for jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Luster kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2008-04-29-426
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse29.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-19-993
Gjelder forLuster kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelForskrift om storviltjakt, Luster

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Luster kommunestyre 29. april 2008 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er høve til å driva jakt på elg, hjort og rådyr i Luster kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve er som fastsett i tabellen nedanfor:

Elg i heile kommunen: Minsteareal i dekarHjort i heile kommunen:
Minsteareal i dekar
Rådyr i heile kommunen:
Minsteareal i dekar
10 0007505 000

III

Denne forskrifta tek til å gjelda straks. Samstundes vert forskrift 19. juni 2003 nr. 993, om opning for jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Luster kommune, Sogn og Fjordane oppheva.