Forskrift for minsteareal for hjort, Vik kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2008-05-26-536
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse26.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVik kommuen, Sogn og fjordane
HjemmelFOR-2002-03-22-314, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort05.06.2008   kl. 15.25
KorttittelForskrift for minsteareal for hjort, Vik

Heimel: Fastsett av Vik kommunestyre 26. mai 2008 med heimel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet. 

Det er lovleg å jakte på hjort i Vik kommune.

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve på hjort er gjeve i tabellen nedanfor: 

Heile/delar av kommunenHjort: Minsteareal i da
Heile kommunen600 da

Forskrifta trer i kraft straks og samstundes blir tidlegare vedtak om minsteareal for Vik kommune, Sogn og Fjordane oppheva.