Forskrift om fredning av Danmark naturreservat, Frogn kommune, Akershus

DatoFOR-2008-05-30-518
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse30.05.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFrogn, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.05.2008   kl. 15.30
KorttittelForskrift om Danmark naturreservat, Frogn

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. mai 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Frogn kommune: 33/7, 33/8 og 36/2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 18 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:3000, datert Miljøverndepartementet april 2008. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Frogn kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et edellauvskogområde med rik beitebetinget eikeskog. Området særpreges av gamle eiker med store dimensjoner og av rik flora og fuglefauna. Området har en særegen insektfauna som særlig er knyttet til eiketrær.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker og lignende, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorferdsel på land, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
7.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting i samsvar med forvaltningsplan som nevnt i § 7.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Hogst og rydding i forbindelse med skjøtsel av området.
2.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
3.Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.
4.Istandsetting/vedlikehold av kulturminner, dersom det foreligger tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
5.Avgrenset bruk av naturreservatet i undervisningssammenheng.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i pkt. 1-4.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Skjøtsel/forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtseltiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.