Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 1 - Viernbukta naturreservat, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-667
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2016-10-03-1184
EndrerFOR-1992-10-02-736
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Viernbukta naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1184.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Asker kommune: 41/19, 41/52, 41/132, 41/159, 41/160, 41/162, 41/172, 41/186, 41/233, 41/237, 41/242, 41/243, 41/249, 41/341 og 41/441–449.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 169 daa, hvorav ca. 110 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljødirektoratet oktober 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 3 okt 2016 nr. 1184.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et representativt og tilnærmet urørt våtmarksområde med stor variasjon i plantesamfunn, rik våtmarksflora med flere sjeldne arter og med innslag av edellauvskog, samt en større, tilnærmet urørt og velutviklet blodstorkenebbeng med sjeldne arter. Formålet er også å ta vare på et viktig raste- og oppholdsområde for fugl, og et viktig leveområde for gravand. Området er velegnet til undervisningsformål.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, brygger og båtfester, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering eller lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel til vanns og til lands, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt. Lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Bruk av robåt, kano, seilbrett eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt.
6.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
9.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
4.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
5.Vedlikehold av eksisterende brygger og båtfester.
6.Vedlikehold av eksisterende stier, veier og grøfter.

Bestemmelsene i § 3, nr. 4-5, er ikke til hinder for:

7.Bruk av båt i forbindelse med ferdsel til og fra eksisterende båtplasser og fortøyning av grunneiers og brukerberettigedes egne båter på faste plasser.
8.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske og havbeitenæring.
9.Forsvarets nødvendige lavtflyging.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 1.
3.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, der slik tillatelse ikke strider mot viltloven.
4.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
5.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. oktober 1992 nr. 736 om vern av Viernbukta naturreservat, Asker kommune, Akershus.