Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 6 - Bjerkås naturreservat, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-672
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Bjerkås naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Asker kommune: 68/1, 68/79, 68/185, 68/234, 68/235, 68/344, 68/386, 68/394 og 68/395.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 204 daa, alt er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet mai 2008. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et større helhetlig, egenartet område med flere nasjonalt sjeldne naturtyper som er representative for kambrosilurlandskapet i indre Oslofjord, som tørre kalkskoger, rasmarker, rike strandberg og ferskvann. Området er svært artsrikt og Norges største kjente forekomst av ertevikke finnes her. Alm-lindeskogen inneholder flere rødlistede sopparter. Insektfaunaen er rik og varmekjær med meget høy verneverdi. De geologiske typelokalitetene for Tøyen- og Elnesformasjonen har stor vitenskapelig verdi.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
5.Motorferdsel, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
6.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer utenfor kyststien er forbudt.
7.Camping og teltslaging er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
9.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall av strømforsyningen. Ved bruk av motorkjøretøy skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt, når dette ikke medfører store negative endringer i forhold til fredingsformålet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt og fangst etter viltloven.
5.Vedlikehold av eksisterende stier med eksisterende merking.
6.Vedlikehold av anlegg og bygninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Vanlig jordbruksdrift på eksisterende dyrkede arealer.

Bestemmelsene i § 3, nr. 5, er ikke til hinder for:

8.Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av VEAS sine ventilasjonsanlegg.
9.Parkering på gresslette i tilknytning til badeplass.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 1.
3.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
4.Rydding av vegetasjon for å opprettholde driftsvei inn til VEAS ventilasjonspipe.
5.Ny merking av eksisterende stier.
6.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 6.
7.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
8.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 pkt. 2 a) og c).
10.Oppgradering og fornying av kraftledninger, telefonledninger og jordkabler som ikke faller inn under § 4 nr. 2 c).
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.