Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 21 - Malmøya og Malmøykalven naturreservat, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-06-27-687
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2016-11-04-1297
EndrerFOR-1979-11-02-5
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Malmøya og Malmøykalven naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 nov 2016 nr. 1297.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Oslo kommune: 196/2, 196/8, 196/9, 196/10, 196/12, 196/47, 196/51, 196/61, 196/83, 196/84, 196/86, 196/95, 196/96, 196/98, 196/102, 196/104, 196/106, 196/108, 196/110, 196/111, 196/112, 196/113, 196/114, 196/115, 196/116, 196/117, 196/118, 196/119, 196/121, 196/123, 196/125, 196/131, 196/132, 196/133, 196/136, 196/137, 196/138, 196/139, 196/150, 196/154, 196/157, 196/168, 196/172, 196/189, 196/206, 196/230, 196/251, 196/252, 196/253 og 196/258.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 507 daa, hvorav ca. 272 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7000, datert Miljødirektoratet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 nov 2016 nr. 1297.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å sikre verdifulle geologiske forekomster med fossilførende bergarter av høy vitenskapelig og pedagogisk verdi, i form av en klassisk geologisk lokalitet. Formålet er også å bevare et særpreget område med spesiell naturtype og stor variasjon i vegetasjonstyper knyttet til kalkrike kambrosilurområder. Området har verdi som referanse- og typeområde for kalkfuruskog i indre Oslofjord, og er voksested for en rekke sjeldne og rødlistede plantearter. Området har stor betydning for forskning og undervisning. Reservatet er også viktig som hekke- og fødesøkområde for en rekke sjøfuglarter.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging eller utvidelse av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på Malmøyskjær og Hertugskjær og i en 50 m bred sone med sjøareal rundt, jf. vernekartet. Dette omfatter også vannsport, herunder bruk av vannskuter, surfebrett, seilbrett, vannski, paraglider o.l. samt dykkeaktivitet.
6.Motorferdsel til lands, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt. Lavtflyging under 300 m er forbudt.
7.Sykling og bruk av hest utenfor vei er forbudt.
8.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
9.Camping og teltslaging er forbudt.
10.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
11.Bålbrenning og bruk av grill utenfor spesielt tilrettelagte områder godkjent av forvaltningsmyndigheten, er forbudt.
12.Oppsetting av båtfester og utlegging av fortøyningsbøyer forbudt. Forbudet gjelder ikke fastboende og hytteeieres båter på egen eiendom.
13.Det er forbudt å hensette eller forankre båt ut over et døgn. Forbudet gjelder ikke fastboende og hytteeieres båter på egen eiendom.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3 er ikke til hinder for:

2.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall av strømforsyningen. Ved bruk av motorkjøretøy skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt, når dette ikke medfører store negative endringer i forhold til fredingsformålet.

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Sanking av bær og matsopp.
4.Fiske og fangst etter saltvannsfiskeloven og lakse- og innlandsfiskloven.
5.Utsetting og gjenfangst av stedegne marine organismer i forbindelse med havbeitenæring etter akvakulturloven.
6.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.Vedlikehold av eksisterende stier med eksisterende merking.
8.Camping og teltslaging innenfor et område ved Solvik camping.

Bestemmelsene i § 3, nr. 5, er ikke til hinder for:

9.Ferdsel på land ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske og ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske og havbeitenæring.

Bestemmelsene i § 3, nr. 6, er ikke til hinder for:

10.Motorferdsel på Skinnerbakken og på avmerkede områder for parkering, godkjent av forvaltningsmyndigheten.
11.Forsvarets nødvendige lavtflyging.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter nr. 1.
3.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
4.Stell av eksisterende hageanlegg innenfor et avgrenset område ved hovedbygning på Malmøykalven.
5.Opprusting av eksisterende bygninger og anlegg.
6.Ny merking og opprusting av eksisterende stier.
7.Etablering av enkle friluftslivsinstallasjoner ved Solvik camping.
8.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 8.
9.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
10.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 pkt. 2 a) og c).
12.Oppgradering og fornying av kraftledninger, telefonledninger og jordkabler som ikke faller inn under § 4 nr. 2 c).
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. november 1979 nr. 5 om fredning for Malmøya naturminner med fuglelivsfredning, Oslo kommune, Oslo.