Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 24 - Malmøya brygge naturminne, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-06-27-690
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2016-11-04-1298
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Malmøya brygge naturminne

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 nov 2016 nr. 1298.

§ 1.Avgrensing

Naturminnet berører følgende gnr./bnr. i Oslo kommune: 196/33, 196/57, 196/79, 196/80, 196/91, 196/92, 196/156 og 196/231.

Naturminnet dekker et areal på ca. 4 daa, alt er landareal.

Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:2500, datert Miljøverndepartementet mai 2008. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 4 nov 2016 nr. 1298.
§ 2.Formål

Formålet med naturminnet er å sikre en verdifull geologisk forekomst med fossilførende lagdelte bergarter av høy vitenskapelig og pedagogisk verdi. Lokaliteten er et typeområde for nedre del av Solvikformasjonen.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler eller kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Oversikten er ikke fullstendig.
2.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
3.Motorferdsel, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
4.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 pkt. 1-2 er ikke til hinder for:

2.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 5 nr. 1.
3.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.