Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 26 - Nakholmen naturreservat, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-06-27-692
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2014-05-12-633
EndrerFOR-1988-01-15-76
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Nakholmen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 12 mai 2014 nr. 633.

§ 1.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Oslo kommune: 201/1.

Naturreservatet dekker et areal på 32 daa, alt er landareal.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:3000, datert Miljødirektoratet april 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 12 mai 2014 nr. 633.
§ 2.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets kambrosilurbergarter og ta vare på geologiske typelokaliteter, som har stor vitenskapelig og pedagogisk betydning. Videre er formålet å bevare et særpreget naturområde med stor botanisk artsrikdom.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, mudring, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.
5.Motorferdsel, herunder start og landing av luftfartøy, er forbudt.
6.Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
7.Camping og teltslaging er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
9.Bålbrenning og bruk av grill utenfor avsatte plasser godkjent av forvaltningsmyndigheten, er forbudt.
0Endret ved forskrift 12 mai 2014 nr. 633.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:

2.Sanking av bær og matsopp.
3.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 5 nr. 1.
3.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng.
4.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 6.
5.Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet.
6.Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 12 mai 2014 nr. 633.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. januar 1988 nr. 76 om fredning for Nakholmen naturminne, Oslo kommune, Oslo.