Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus - Vedlegg 30 - Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune, Akershus

DatoFOR-2008-06-27-696
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forOppegård kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.06.2008   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Svartskog landskapsvernområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Oppegård kommune: 32/67, 32/87, 33/1, 33/3, 34/1, 34/2, 34/13, 34/17, 34/18, 34/19, 34/29, 35/1, 35/7, 35/15, 35/9, 35/101, 35/112, 35/128, 35/136, 35/158, 36/3, 50/1, 50/2 og 50/15.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 2201 daa, alt er landareal.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Miljøverndepartementet mai 2008. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oppegård kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et helhetlig, vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap fra platået ned til fjorden. Området har særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap med store hagemarksarealer med edelløvtrær og eikeskogsholt. Formålet er også å ta vare på barskogslia med bekkedal, kalkpåvirket tørrberg- og tørrengvegetasjon samt øvrige biologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området er vernet mot inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Eksempel på slike inngrep er: Oppføring av bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, fjerning eller inngrep i kulturminner som gamle hustufter, hageanlegg, rydningsrøyser, steingjerder m.m. plassering av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, bygging av veier, etablering av stier og løyper, uttak, oppfylling, planering eller lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, tilplanting av dyrka mark, eng eller beitemark. Opplistingen er ikke fullstendig.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2.Nye plantearter må ikke innføres.
3.Skogsdrift skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten, innenfor følgende rammer:
-Skogsdriften skal legge til rette for bevaring av et stabilt landskapsbilde, med et variert og flersjiktet skogbilde som samtidig bidrar til å fremme skogens biologiske mangfold.
-Biotoper med vesentlig betydning for skoglandskapet som holt og arealer med edle løvtrær, fuktskog, gammelskogspreg, gamle løvtrær, livsløpstrær, døde og døende trær m.m. skal bevares.
-Ved foryngelseshogst bør lukkede hogstformer brukes. Innslag av lauvskog og busker skal bevares. Ungskogarealer og planta skog skal skjøttes i tråd med den naturlige treslagsdynamikken på stedet. Ved skogsdrift skal terrengskader i størst mulig grad unngås. Hogst og framkjøring skal fortrinnsvis skje på frosset og snødekket mark. Ved skogsdrift og skogskjøtsel skal det tas hensyn til stier, løyper og gamle veifar, slik at disse ikke ødelegges. Kantsoner mot innmark, enger, stier, veier, bekker, dammer og sjø skal bevares og skjøttes etter en plan.
4.Egenartede og dekorative edelløvtrær, tregrupper, åkerholmer, trerekker, alleer og døde eller døende trær i åpne områder skal bevares.
5.Bruk av landskapsvernområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Vanlig jordbruksdrift på eksisterende dyrkede arealer.
3.Stell og vedlikehold av tun og hageanlegg.
4.Vedlikehold av bygninger, veier og anlegg.
5.Vedlikehold av grøfter og kanaler.
6.Vedlikehold av eksisterende stier og løyper, jf. Forvaltningsplanen.
7.
a)Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall av strømforsyningen.
c)Oppgradering/fornying av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt, når dette ikke medfører store negative endringer i forhold til fredingsformålet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
2.Oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendige for jordbruksdriften.
3.Oppsetting av faste gjerder for beitedyr.
4.Tilbygg og eksteriørmessige endringer av eksisterende bygninger.
5.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner i samråd med kulturminnemyndighetene.
6.Utbedring av vei samt merking av eksisterende stier og turveier.
7.Skogbrukstiltak som ikke er i samsvar med godkjent plan i spesielle tilfeller.
8.Skjøtsel av kantsoner, fristilling av store eiketrær og åpning av gjengrodde arealer.
9.Avgrenset bruk av landskapsvernområdet som angitt i § 3 nr. 5.
10.Oppgradering og fornying av kraftledninger, telefonledninger og jordkabler som ikke faller inn under § 4 nr. 7 c).
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.